โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี "เศรษฐา" นายกฯ ควบ "รมว.คลัง"

การเมือง
2 ก.ย. 66
09:23
58,587
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี "เศรษฐา" นายกฯ ควบ "รมว.คลัง"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ "เศรษฐา" นายกฯ ควบ "คลัง" ด้าน "อนุทิน" รมว.มหาดไทย "สุทิน" กลาโหม

วันที่ (2 ก.ย.66) เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 ส.ค.พุทธศักราช 2566 แล้วนั้น

อ่านข่าว เช็ก! รายชื่อโผ ครม.เศรษฐา 1 "สุทิน" รมว.กลาโหม 

บัดนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ย.2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ เศรษฐา ทวีสิน รายนามคณะรัฐมนตรี มีรายชื่อดังต่อไปนี้   

นายกรัฐมนตรี 

นายเศรษฐา ทวีสิน 

รองนายกรัฐมนตรี

- นายภูมิธรรม เวชยชัย และ รมว.พาณิชย์

- นายปานปรีย์ พหิทธานุกร และ รมว.ต่างประเทศ

- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล และ รมว.มหาดไทย

- นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค และ รมว.พลังงาน

- พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และ รมว.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รมต.ประจำสำนักนายกฯ

-นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด

กระทรวงยุติธรรม

-พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงพาณิชย์

- นายภูมิธรรม เวชยชัย รมว.กระทรวงพาณิชย์

- นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงกลาโหม

-นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม 

กระทรวงสาธารณสุข

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.กระทรวงสาธารณสุข

- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการต่างประเทศ

-นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รมว.กระทรวงการต่างประเทศ 

-นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงพลังงาน

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.กระทรวงพลังงาน

กระทรวงการคลัง

- นายเศรษฐา ทวีสิน รมว.กระทรวงการคลัง

- นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.กระทรวงการคลัง

- นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.กระทรวงการคลัง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

- นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- นายอนุชา นาคาศัย รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- นายไชยา พรหมา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงคมนาคม

- นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงคมนาคม

- นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.กระทรวงคมนาคม

- นางมนพร เจริญศรี รมช.กระทรวงคมนาคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงมหาดไทย

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.กระทรวงมหาดไทย

- นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.กระทรวงมหาดไทย

- นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงมหาดไทย

- นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงแรงงาน

- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

- นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

- พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

- สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงอุตสาหกรรม

น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 เช็ก! รายชื่อโผ ครม.เศรษฐา 1 "สุทิน" รมว.กลาโหม  

เปิดโผ ครม. "เศรษฐา 1" เพื่อไทย ครองกระทรวงสำคัญ - "อนุทิน" มท.1  

เปิด ครม. เศรษฐา 1 "พิชิต ชื่นบาน" นั่ง รมต.ประจำสำนักนายกฯ  

ส่อง 15 "เสนาบดีป้ายแดง" ครม.เศรษฐา 1  

ส่องอายุ ครม. "วัยเก๋า" เศรษฐา 1 เหล้าใหม่ ในขวดเดิม 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง