มติเอกฉันท์เลือก “ไทยพีบีเอส” นั่งเก้าอี้นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์คนที่ 5 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มติเอกฉันท์เลือก “ไทยพีบีเอส” นั่งเก้าอี้นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์คนที่ 5

Logo Thai PBS
มติเอกฉันท์เลือก “ไทยพีบีเอส” นั่งเก้าอี้นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์คนที่ 5

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก กนกพร ประสิทธิ์ผล ผอ.ศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ฯ ไทยพีบีเอส เป็นนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์คนใหม่ มีวาระทำงาน 1 ปี สิ้นสุดการบริหารเดือน ก.ย. 2559

วันนี้ (28 ก.ย. 2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 5/2558 เพื่อเข้ารับตำแหน่ง และปฏิบัติงาน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระการทำงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ น.ส.กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) เป็นนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์คนล่าสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ยังแต่งแต่งตั้งคณะกรรมการอีก 16 คน ประกอบด้วย 1.นายนิรันดร์ เยาวภาว์ เอเอสทีวีผู้จัดการ ตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษา 2.น.ส.สุธิดา มาไลยพันธุ์ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง ตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษา 3.นายเหมราช ราชคำ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งอุปนายกคนที่ 1 4.นายสมชาติ บุญวิทยา บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งอุปนายกคนที่ 2 5.น.ส.กนกนภัส บุญแนบ เดลินิวส์ออนไลน์ ตำแหน่งเลขาธิการ 6.นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์ บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด ตำแหน่งเหรัญญิก 7.นายสมเกียรติ ศรีบุญรอด บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำแหน่งนายทะเบียน และ 8.นายวิชัย สอนเรือง บริษัท สยามรัฐ จำกัด ตำแหน่งประชาสัมพันธ์คนที่ 1

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า 9.น.ส.เพ็ญนภา ชยะสุนทร บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ตำแหน่งประชาสัมพันธ์คนที่ 2 10.น.ส.เสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) ตำแหน่งกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ 11.นายรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งกรรมการด้านวิชาการ 12.นางสาวภิชญา ศรีว่องไทย บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด ตำแหน่งกรรมการด้านการสร้างแบรนด์คนที่ 1 13.น.ส.ศยานันท์ ไยอ่อน ไทยรัฐออนไลน์ ตำแหน่งกรรมการด้านการสร้างแบรนด์คนที่ 2 14.น.ส.อรุณรัตน์ หวลถนอม บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ตำแหน่งปฏิคม 15.นายจิรกร วีระพงศ์ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด ตำแหน่งกรรมการ และ 16.น.ส.ศรัณรักษ์ พูนศิริวงศ์ บริษัท หนังสือพิมพ์ แนวหน้า จำกัด

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 9 คน ประกอบด้วย 1.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ไทยรัฐออนไลน์ 2.นายธนา ทุมมานนท์ ไทยรัฐออนไลน์ 3.นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี เดลินิวส์ออนไลน์ 4.นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล เอเอสทีวีผู้จัดการ 5.นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 6.นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี หนังสือพิมพ์สยามกีฬา 7.น.ส.ชุตินธรา วัฒนกุล เครือเนชั่น 8.นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย และ 9.นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ตำแหน่งที่ปรึกษาวิชาการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารชุดดังกล่าว มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยสิ้นสุดภายในเดือน ก.ย. 2559