ราชกิจจานุเบกษาประกาศ"ภุชงค์ นุตราวงศ์" พ้นจากตำแหน่ง "เลขาธิการกกต." | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ"ภุชงค์ นุตราวงศ์" พ้นจากตำแหน่ง "เลขาธิการกกต."

การเมือง
11 ธ.ค. 58
10:18
902
Logo Thai PBS
ราชกิจจานุเบกษาประกาศ"ภุชงค์ นุตราวงศ์" พ้นจากตำแหน่ง "เลขาธิการกกต."

ประกาศราชกิจจาฯ ให้ "ภุชงค์ นุตราวงศ์" พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการกกต. เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลงาน

วันนี้ (11 ธ.ค.2558) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตําแหน่ง ดังนี้

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วปรากฏว่าผลการประเมิน มีระดับผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย จึงทําให้ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งต่อไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 30 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ข้อ 12 และข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 และข้อ 5.1 วรรคแรก (7) วรรคสอง และวรรคสี่ ของสัญญาจ้างเลขาธิการคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ลงวันที่ 12 มีนาคม 2555 ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ 54/2558 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 จึงเลิกจ้างและให้นายภุชงค์ นุตราวงศ์ พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป โดยให้ได้รับ ค่าตอบแทนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง และการคํานวณ ค่าตอบแทนนั้นให้นับจํานวนเป็นปี ถ้ามีเศษเหลือเกินกว่าหกเดือนให้นับเป็น 1 ปี

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ศุภชัย สมเจริญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง