สามเหลี่ยมอาชญากรรม Crime Triangle Theory

16 พ.ย. 65

รู้จัก ทฤษฎี #สามเหลี่ยมอาชญากรรม Crime Triangle Theory ที่อธิบายถึงสาเหตุหรือองค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรม ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ของสามเหลี่ยม 3 ด้าน คือ เป้าหมาย,ผู้ก่อเหตุ,โอกาส เพื่อรู้เท่าทันและป้องกันตัว ก่อนเกิดเหตุร้าย #ThaiPBSnews

สามเหลี่ยมอาชญากรรม Crime Triangle Theory

16 พ.ย. 65

รู้จัก ทฤษฎี #สามเหลี่ยมอาชญากรรม Crime Triangle Theory ที่อธิบายถึงสาเหตุหรือองค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรม ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ของสามเหลี่ยม 3 ด้าน คือ เป้าหมาย,ผู้ก่อเหตุ,โอกาส เพื่อรู้เท่าทันและป้องกันตัว ก่อนเกิดเหตุร้าย #ThaiPBSnews