รถตำรวจนำขบวน.jpg

ใครบ้าง ? มีสิทธิ์ขอใช้ "รถตำรวจนำขบวน"

25 ม.ค. 66

รู้หรือไม่ ? การใช้รถตำรวจนำขบวนในภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอนุญาตเป็นราย ๆ ไป ตามความจำเป็น โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้มีรถตำรวจนำขบวนสำหรับบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศที่เป็นแขกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ และการใช้รถนำขบวนของผู้บัญชาการเหล่าทัพ ให้ใช้รถนำขบวนของฝ่ายทหารเอง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ไฟสัญญาณของฝ่ายตำรวจ

รถที่ใช้นำขบวนเป็นประจำ

 • ประธานองคมนตรี รัฐบุรุษ
 • นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)
 • รองประธานรัฐสภา (ประธานวุฒิสภา) 
 • ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด
 • สมเด็จพระสังฆราช
 • รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
 • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประธานกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมีอำนาจหน้าที่ติดตามการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ต่าง ๆ
 • ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

รถที่ใช้นำขบวนเป็นครั้งคราว

 • ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ ประมุขของรัฐต่างประเทศ ผู้นำรัฐบาลต่างประเทศ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
 • องคมนตรี
 • ผู้นำทางศาสนาอื่น สมเด็จพระราชาคณะ
 • ขบวนรถนักเรียน ขบวนรถเดินทางไปประกอบศาสนกิจหรือพิธีการ ขบวนที่มีรถหลายคัน เป็นต้น 
 • ผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในทางราชการ มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญของทางราชการ

ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต

 • ในเขตกรุงเทพฯ : ผู้บังคับการตำรวจจราจร หรือผู้ได้รับมอบหมาย
 • นอกเขตกรุงเทพฯ : ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง หรือผู้ได้รับมอบหมาย

ที่มา : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 

ใครบ้าง ? มีสิทธิ์ขอใช้ "รถตำรวจนำขบวน"

25 ม.ค. 66

รู้หรือไม่ ? การใช้รถตำรวจนำขบวนในภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอนุญาตเป็นราย ๆ ไป ตามความจำเป็น โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้มีรถตำรวจนำขบวนสำหรับบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศที่เป็นแขกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ และการใช้รถนำขบวนของผู้บัญชาการเหล่าทัพ ให้ใช้รถนำขบวนของฝ่ายทหารเอง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ไฟสัญญาณของฝ่ายตำรวจ

รถที่ใช้นำขบวนเป็นประจำ

 • ประธานองคมนตรี รัฐบุรุษ
 • นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)
 • รองประธานรัฐสภา (ประธานวุฒิสภา) 
 • ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด
 • สมเด็จพระสังฆราช
 • รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
 • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประธานกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมีอำนาจหน้าที่ติดตามการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ต่าง ๆ
 • ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

รถที่ใช้นำขบวนเป็นครั้งคราว

 • ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ ประมุขของรัฐต่างประเทศ ผู้นำรัฐบาลต่างประเทศ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
 • องคมนตรี
 • ผู้นำทางศาสนาอื่น สมเด็จพระราชาคณะ
 • ขบวนรถนักเรียน ขบวนรถเดินทางไปประกอบศาสนกิจหรือพิธีการ ขบวนที่มีรถหลายคัน เป็นต้น 
 • ผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในทางราชการ มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญของทางราชการ

ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต

 • ในเขตกรุงเทพฯ : ผู้บังคับการตำรวจจราจร หรือผู้ได้รับมอบหมาย
 • นอกเขตกรุงเทพฯ : ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง หรือผู้ได้รับมอบหมาย

ที่มา : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี