ผลการค้นหา "อดอาหาร"
ทั้งหมด (120)
ข่าว (120)
รายการทีวี (71)
องค์กร (0)
องค์กร(eng) (0)
วิกฤตการเมืองเมียนมา - นักศึกษาเมียนมาในญี่ปุ่นอดอาหารประท้วง 48 ชั่วโมง