"มหาสารคาม" เร่งขุดลอกคูคลอง หลังถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งจังหวัด

ภูมิภาค
8 ธ.ค. 55
11:05
149
Logo Thai PBS
 "มหาสารคาม" เร่งขุดลอกคูคลอง หลังถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งจังหวัด

สถานการณ์ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงขยายวงกว้าง หลายจังหวัดขาดแคลนเพื่อการบริโภคแล้ว โดยเฉพาะที่มหาสารคาม ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้งแล้วทั้งจังหวัด

เจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดมหาสารคามขุดลอกคลองสาขาแม่น้ำชี ที่บ้านเปลือยน้ำ ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย ทำเป็นแก้มลิงขนาดความจุกว่า 6 แสนลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค หลังจังหวัดมหาสารคามประสบภัยแล้งแล้วทั้งจังหวัด

สถานการณ์ฝนทิ้งในจังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ไร่ข้าวโพดกว่า 1,000 ไร่ ในต.โพนข่า อ.เมือง ไม่เจริญเติบโต และเป็นโรคหนอนข้าวโพด ซึ่งชลประทานเร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกร ให้งดทำการเกษตรป้องกันความเสียหายเพิ่ม

ขณะโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กว่า 200 แห่ง สำรวจและซ่อมแซมถังกักเก็บน้ำภายในโรงเรียนที่ชำรุด ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดฤดูแล้ง พร้อมประสานขอความช่วยเหลือจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน หลังจ.บุรีรัมย์ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 8 อำเภอ

ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ลดลงต่ำสุดในรอบ 20 ปี เหลือเพียง 323 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณกักเก็บที่ 1,950 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 16 ทำให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาง หยุดปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานกว่า 3.5 แสนไร่ เพื่อกักน้ำไว้สำหรับผลิตน้ำประปา