สพฐ.จัดประกวดสื่อการเรียนการสอน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สพฐ.จัดประกวดสื่อการเรียนการสอน

14 มี.ค. 56
07:13
412
Logo Thai PBS
สพฐ.จัดประกวดสื่อการเรียนการสอน

การอบรมให้ความรู้ครู ในการออกแบบ และสร้างสื่อการเรียนการสอน หรือแอพพลิเคชั่น ก่อนที่บรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก หรือแท็บเล็ต ก็เพื่อให้ครู รู้จักการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อ เสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในการใช้แท็บเล็ตโดยเปิดโอกาสให้ครูสามารถนำผลงานส่งประกวดได้

ปริศนาคำทายเติมคำในช่องว่าง เป็นหนึ่งในแอพพลิเคชั่น สื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้กับเครื่องแท็บแล็ต ที่นางมนรัตน์ อัมมรดารา ครูภาษาไทย ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาต่อยอดพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้เป็นสื่อช่วยในการสอน ไม่เพียงนักเรียนจะจดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่อง แต่ยังช่วยให้ครู ประยุกต์นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาทักษะการสอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมครูระดับประถมศึกษาตอนต้น ให้รู้จักการใช้แท็บเล็ตประกอบการเรียนการสอนอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รองรับนโยบาย One Tablet Per Child ของรัฐบาล ซึ่งแจกแท็บเล็ตประจำตัวให้กับนักเรียน โดยการอบรมสร้างสื่อ ครอบคลุมรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Multimedia ebook การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ e-Cartoon และ แอพพลิเคชั่นการเรียนการสอน Leaning Application ครอบคลุมใน 2 ช่วงชั้น ใน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก คือ ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม

นอกจากนี้ ยังเปิดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้ สู่แท็บเล็ต เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับนักเรียน

การประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต แบ่งสื่อการเรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภทคือ แอพพลิเคชั่นรูปแบบเสริมการเรียน แอพพลิเคชั่นรูปแบบเสริมการสอน และแอพพลิเคชั่นรูปแบบสร้างองค์ความรู้ โดยเปิดโอกาสให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจนถึงวันที่ 21 มีนาคมนี้ และตัดสินการประกวดต้นเดือนพฤษภาคม สพฐ.ตั้งเป้าจะเกิดแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีคุณภาพ หลังจบการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 2,000 ชิ้น