ในหลวงทรงห่วง "น้ำท่วม-ภัยแล้ง" รับสั่งให้บริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ในหลวงทรงห่วง "น้ำท่วม-ภัยแล้ง" รับสั่งให้บริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล

สังคม
4 เม.ย. 56
03:31
286
Logo Thai PBS
ในหลวงทรงห่วง "น้ำท่วม-ภัยแล้ง" รับสั่งให้บริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีนำคณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า รวมถึงคณะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และขอพระราชทานแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เวลา 17.06 น. วันที่ 3 เมษายน 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

โอกาสนี้นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม, นายไพโรจน์ นวานุช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทด้วย

ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมกันนี้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานการบริหารจัดการน้ำ และแก้ไขปัญหาอุทกภัยแห่งชาติ และกล้องถ่ายภาพ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

สำหรับความก้าวหน้าของการวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ขึ้นเป็นศูนย์กลางดูแลรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว การนี้ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างบูรณาการ ครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ อาทิ การอนุรักษ์และเร่งรัดฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ โดยระยะแรก จัดทำโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และระยะยาว ดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จำนวน 8.8 ล้านไร่

โดยเน้นปลูกไม้ที่หลากหลายอย่างสมดุล เพื่อซึมซับและชะลอการ ไหลบ่าของน้ำ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางเพิ่มเติมบริเวณลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน ตลอดจนพัฒนาพื้นที่แก้มลิงจากแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำชุมชน และขุดลอกแม่น้ำลำคลองเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่รับน้ำต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมถึงการขยายเส้นทางน้ำและขุดคลองลัดระบายน้ำออกสู่อ่าวไทย ทั้งด้านตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ปิดล้อม มิให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในภาพรวม

นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ไว้เป็นแหล่งเชื่อมโยงข้อมูลน้ำระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาใช้วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล่วงหน้าด้วย กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้รัฐบาลเชื่อว่า จะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้อย่างยั่งยืนและสมดุลต่อไป

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราชรับสั่งใจความสำคัญว่า แผ่นที่ที่นำมาเสนอนั้นมีมาตราส่วนเล็กเกินไป ควรจะทำให้ใหญ่กว่านี้ และมีระดับสูง-ต่ำของพื้นที่ด้วย อีกทั้งควรอยู่ในแผ่นเดียวกันทั้งหมด ส่วนภาษาที่ปรากฎอยู่ในแผนที่มีภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น สื่อความหมายยาก อยู่โรงพยาบาลมา 3 ปี ไม่ได้ไปไหน แต่ถ้าไปไหนได้บ้างก็จะช่วยได้บ้าง

ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงพระทัยการดูแลเรื่องของน้ำ อยากให้น้ำเกิดความสมดุล โดยเฉพาะการดูแลพี่น้องประชาชน ทั้งในส่วนของภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง ซึ่งทางคณะก็รับสนองแนวทางพระราชดำริ และจะนำโครงการต่างๆ นี้มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด