กรมชลประทานรับนโยบาย บริหารจัดการน้ำช่วงภัยแล้ง

สังคม
15 พ.ค. 56
02:36
158
Logo Thai PBS
กรมชลประทานรับนโยบาย บริหารจัดการน้ำช่วงภัยแล้ง

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำช่วงเกิดภัยแล้ง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อเกษตรกร และ ระบบนิเวศน์

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า มอบนโยบายให้กรมชลประทานให้เป็นหน่วยงานหลักบริหารจัดการน้ำในเขื่อน และอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศช่วงเกิดภัยแล้ง โดยยึดหลักทั่วถึงเป็นธรรม และยั่งยืน โดยสามารถวางแผนการใช้น้ำต้นทุนที่มีอยู่ ตอบสนองความต้องการทุกภาคส่วนได้ โดยไม่ขาดแคลนและทันเวลาตามต้องการ พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น้ำ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืช และการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูน้ำหลาก

สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนที่ชัดเจน กรมชลประทานได้เตรียมการช่วยเหลือเกษตรกร โดยการสนับสนุนเครื่องจักรกล และเครื่องมือที่มีอยู่ เช่น รถบรรทุกน้ำ และเครื่องสูบน้ำ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดสรรไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้ว