เสนอชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เสนอชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ

สังคม
29 ต.ค. 56
03:40
74
Logo Thai PBS
เสนอชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงที่สุดในขณะนี้ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชฯ ต่อนายกรัฐมนตรี โดยหลังจากนี้สามารถประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้ทันที โดยไม่ต้องเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม

สำนักงานพระพุทธศาสนา (พศ.) ได้เสนอรายชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ ต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยมีการนำเสนอรายชื่อดังกล่าวแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ สำหรับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ถือว่าเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงที่สุด ในบรรดาสมเด็จพระราชาคณะทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนี้ 
 
การเสนอรายชื่อดังกล่าวเป็นการดำเนินการตาม มาตรา 10 ของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2535 ที่ระบุว่า ในเมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราชฯ ให้สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ โดยการดำเนินการดังกล่าว หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงสามารถดำเนินการได้ทันที เพราะตามกฎหมายไม่ได้ระบุว่าจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมก่อน 
 
ส่วนการบำเพ็ญพระกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีการเปิดเผยจาก พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ว่า ขณะนี้ปิดให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ ได้จองเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระกุศลพระศพแล้ว โดยมีรายชื่อจองเข้ามากว่า 300 ราย 
 
ส่วนความสับสนเกี่ยวกับข้อความใดในการขึ้นป้ายถวายความอาลัย สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้จัดทำต้นแบบไว้ โดยให้ใช้ข้อความว่า "ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า" ซึ่งมีความหมายว่า ขอถวายความเคารพอย่างสูงสุดแด่ สมเด็จพระสังฆราชฯ จึงขอให้ทุกหน่วยงานได้ใช้ข้อความดังกล่าวในทิศทางเดียวกัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง