9 องค์กรร่วมลงนามจัดตั้ง "สมาพันธ์ดิจิทัลไทย" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

9 องค์กรร่วมลงนามจัดตั้ง "สมาพันธ์ดิจิทัลไทย"

สังคม
22 เม.ย. 59
22:15
580
Logo Thai PBS
9 องค์กรร่วมลงนามจัดตั้ง "สมาพันธ์ดิจิทัลไทย"
9 องค์กรที่ทำงานด้านดิจิทัลลงนามบันทึกเจตนารมณ์การจัดตั้ง "สมาพันธ์ดิจิทัลไทย" เพื่อเป็นเครือข่ายการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งสร้างบรรยากาศสังคมอินเทอร์เน็ตในไทยให้เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีและมีความรับผิดชอบ

การลงนามจัดตั้งสมาพันธ์ดิจิทัลไทย หรือ Thai Digital Confederation มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 เม.ย.2559 โดย สมาคมและชมรม 9 แห่งที่ร่วมก่อตั้งประกอบด้วย สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (DAAT), สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA), สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) ,สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA), สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP), สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA), สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (TPA), สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (TECA) และชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPC)

นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กล่าวถึงที่มาการจัดตั้งสมาพันธ์ดิจิทัลไทยว่า ปัญหาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลหายากหรือทักษะไม่ตรงกับที่ต้องการเป็นประเด็นปัญหาที่บุคลากรในภาคธุรกิจไอที ซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการออนไลน์กล่าวถึงมาระยะหนึ่งแล้ว ขณะที่ประชาชนทั่วไปต่างก็พบเจอปัญหาที่เกี่ยวกับงานดิจิทัล เช่น ด้านกฎหมาย ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และภาษีต่างๆ

"ปัญหาเหล่านี้สมาคมใดสมาคมหนึ่งคงไม่สามารถที่จะติดตามได้โดยเฉพาะ ถ้ามองในแง่ธุรกิจ เรากําลังถูกคุกคามจากธุรกิจต่างชาติ ถ้าต่างคนต่างอยู่น่าจะไม่ไหว นอกจากเรื่องธุรกิจยังมีเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับด้วย ซึ่งเรื่องพวกนี้ทําคนเดียวไม่ได้ จึงคิดว่าน่าจะมีการรวมตัวเป็นสมาพันธ์ เพื่อร่วมมือกันทํางานในบางส่วน ซึ่งน่าจะเป็นผลพลอยได้ เช่น เรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน" นายอภิศิลป์กล่าว

สำหรับวัตถุประสงค์ของสมาพันธ์ดิจิทัลไทยมี 3 ข้อ คือ
1.จรรโลงไว้ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยให้สามารถเติบโตและขยายตัวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างความมั่นใจว่ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเอื้อต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย
3. เสริมสร้างบรรยากาศสังคมอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยให้เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีและมีความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ผู้แทนสมาคมและชมรมที่เข้าร่วมลงนามจัดตั้งสมาพันธ์ดิจิทัลไทย ประกอบด้วย
1. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
2. นายศุภเสฏฐ์ ชูชัยศรี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
3. นายภาวุธ พงษ์วิทยภาณุ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
4. นายอนันต์ แก้วร่วมวงษ์ นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
5. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
6. นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
7. นายไผท ผดุงถิ่น นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่
8. นายอัครวุฒิ ตำราเรียง อุปนายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส
9. นายเมธา สกาวรัตน์ ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลังจากดำเนินการจัดตั้งสมาพันธ์ฯ แล้ว ผู้แทนจากสมาคมและชมรมจะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 เดือน และการรับองค์กรอื่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือการยกเลิกสมาพันธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรที่ร่วมก่อตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง