ครม.ไฟเขียวร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.ไฟเขียวร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ

เศรษฐกิจ
24 ส.ค. 59
07:05
382
Logo Thai PBS
ครม.ไฟเขียวร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความโปร่งใส ป้องกันการแทรกแซงทางการเมือง

วันนี้ (24 ส.ค.2559) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจและจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป โดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะมุ่งเน้นการปฏิรูปและสร้างกลไกการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินของประเทศ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีมาตรฐานระดับสากลและสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองที่ไม่รับผิดชอบ

ขณะที่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า สาระสำคัญของร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การจัดตั้ง "คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ" ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติขึ้นตามกฎหมายเพื่อกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การจัดทำ "แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ" ที่มีอายุ 5 ปี เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ การมีกลไกสร้างความโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ การมีกระบวนการคัดเลือกกรรมการรัฐวิสาหกิจที่โปร่งใสและได้มาตรฐานการพัฒนาระบบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมและการจัดตั้ง "บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ" เพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจและพัฒนารัฐวิสาหกิจในฐานะผู้ถือหุ้นเชิงรุกช

บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบรรษัท โดยมีข้อห้ามการจำหน่ายหุ้นของกระทรวงการคลังไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บรรษัทฯ จะถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ 12 แห่งแทนกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐวิสาหกิจทั้ง 12 แห่ง ประกอบด้วย บมจ.ปตท. บมจ.การบินไทย บมจ.ท่าอากาศยานไทย บมจ.อสมท. ธนาคารกรุงไทย บมจ.ทีโอที บมจ. กสท โทรคมนาคม บริษัทขนส่ง จำกัด บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด และบริษัทสหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด โดยบรรษัทฯ จะมีหน้าที่ส่งผ่านนโยบายของรัฐให้กับรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทฯ ถือหุ้น กำกับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทฯ ถือหุ้น เพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่รัฐที่เหมาะสมและทำหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น

สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ มี 2 ส่วน คือการกำกับดูแลและระบบบรรษัทที่ดี ซึ่งจะมีการออกหลักเกณฑ์และข้อกำหนดออกมาเพื่อให้การทำงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีความโปร่งใส ป้องกันการเมืองเข้ามาแทรกแซง ใช้สร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องเหมือนที่ผ่านมา การเพิ่มกลไกขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจ บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ หรือ ซูเปอร์โฮลดิ้ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง