ม.44 เด้ง ผอ.สำนักพุทธฯ ตั้งบิ๊กดีเอสไอเสียบ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ม.44 เด้ง ผอ.สำนักพุทธฯ ตั้งบิ๊กดีเอสไอเสียบ

การเมือง
25 ก.พ. 60
18:49
20,408
Logo Thai PBS
 ม.44 เด้ง ผอ.สำนักพุทธฯ ตั้งบิ๊กดีเอสไอเสียบ
หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ปลดนายพนม ศรศิลป์ พ้นตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมตั้งผู้บัญชาการสํานักคดีภาษีอากร ดีเอสไอ แทน มีผลทันที

วันนี้ (25 ก.พ.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง โดยที่มีความจําเป็นเป็นต้องปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เพื่อประโยชน์แก่การปฏิรูปและไม่อาจดําเนินการโดยวิธีการปกติได้ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้า คสช.โดยความเห็นชอบของ คสช.จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้นายพนม ศรศิลป์ พ้นจากตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ตรวจราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

2.ให้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้บัญชาการสํานักคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ้นจากตําแหน่ง และให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

3.ให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อตามข้อ 1 และข้อ 2 พ้นจากตําแหน่งเดิมและไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งภายหลังวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีพิจารณา

4.ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าว และให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง หรือพ้นจากตําแหน่งตามคําสั่งนี้ ตามมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

5.คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง