โพลร้อยละ 77 จี้รัฐเร่งอนุรักษ์-ฟื้นฟูโบราณสถาน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โพลร้อยละ 77 จี้รัฐเร่งอนุรักษ์-ฟื้นฟูโบราณสถาน

ศิลปะ-บันเทิง
31 มี.ค. 60
20:23
197
Logo Thai PBS
โพลร้อยละ 77 จี้รัฐเร่งอนุรักษ์-ฟื้นฟูโบราณสถาน
กระทรวงวัฒนธรรม เผยผลโพล "วันอนุรักษ์มรดกไทย" 2 เม.ย.ของทุกปี ประชาชนร้อยละ 77 หนุนฟื้นฟู-อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ อยากให้เผยแพร่องค์ความรู้ จัดการแสดงวัฒนธรรม-ประเพณีพื้นบ้าน

วันนี้ (1 เม.ย.2560) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 2 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย กระทรวงฯร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนในหัวข้อ “วันอนุรักษ์มรดกไทย” สำคัญอย่างไร จากกลุ่มตัวอย่าง 2,810 คน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ร้อยละ 74.31 รู้ว่าวันที่ 2 เม.ย.ของทุกปีเป็นวันคล้ายวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในการสร้างสรรค์ และรักษามรดกของชาติด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ตกทอดไปสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลานและเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย

นอกจากนี้ เด็ก เยาวชน และประชาชนร้อยละ 76.72 มองว่ามรดกไทยประเภทโบราณสถาน มีความสำคัญมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 74.26 โบราณวัตถุ ร้อยละ 63.84 คุณ ค่าประเพณีไทย/ท้องถิ่น นอกจากนี้ประชาชน ร้อยละ 77.43 มีข้อเสนอแนะว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นมรดกไทยที่จำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ รองลงมาร้อยละ 68.20 วิถีชีวิตไทยพื้นบ้าน และร้อยละ 60.18 ประเพณีท้องถิ่น

นายวีระ บอกว่า กิจกรรมที่ประชาชนต้องการให้ วธ.จัดขึ้นเป็นพิเศษร้อยละ 66.15 คือ เผยแพร่ด้านวัฒนธรรม และประเพณีไทย อาทิ ประเพณีพื้นบ้านในภาคต่างๆ ส่วนร้อยละ 63.39 กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปะพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น เช่น การจัดแสดงโขนในต่างจังหวัด การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค การแสดงนาฏศิลป์ไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีไทย และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรีไทย 

สำหรับปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมเปิดให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันอนุรักษ์มรดกไทยในระหว่างวันที่ 2-8 เม.ย.นี้ 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง