พม.เตรียมมาตรการดูแลผู้สูงอายุ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พม.เตรียมมาตรการดูแลผู้สูงอายุ

สังคม
10 เม.ย. 60
06:41
522
Logo Thai PBS
พม.เตรียมมาตรการดูแลผู้สูงอายุ
กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ออกกฏหมายกำหนดมาตรฐานผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 เพื่อพัฒนาสังคมผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุ 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างสมบูรณ์ และในปี พ.ศ. 2562 คาดว่าประชากรผู้สูงอายุจะมีจำนวนมากกว่าประชากรเด็ก และจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การเข้าสู่ สู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 ได้เตรียมความพร้อมดูแลผู้สูงอายุ พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือพัฒนา กฎหมายมาตรฐานผู้สูงอายุ ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันทั้งรัฐและเอกชน

ทั้งนี้ ในเชิงนโยบายจะเน้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม ซึ่ง พม.มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั้งหมด 887 แห่งทั่วประเทศได้ทำประชารัฐในการนำผู้ป่วยออกมาจากบ้านให้ได้ เพื่อนำมาทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอาชีพ การให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลาย เป็นต้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง