ตัดสินผลการประกวดข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม 11 ต.ค.นี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ตัดสินผลการประกวดข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม 11 ต.ค.นี้

สังคม
3 ก.ย. 61
14:06
221
Logo Thai PBS
ตัดสินผลการประกวดข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม 11 ต.ค.นี้
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมตัดสินผลงานการประกวดข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศใน 8 สาขา รวม 400,000 บาท

ล่าสุด สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดการประชุมเพื่อตัดสินผลรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมประจำปี 2561 นับเป็นปีที่ 4 ของการจัดให้มีการประกวดโดยปีนี้มีผลงานข่าวที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 97 ผลงาน มีผู้สนใจเพิ่มขึ้นกว่า 30 % โดยผลงานประเภทที่ส่งเข้าประกวดมากที่สุด ประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News) , รองลงมาเป็นประเภท ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) (ที่เป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์) , และประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News) เป็นต้น ตามลำดับ ใน 8 ประเภทข่าวในปีนี้ พิเศษสำหรับประเภทรางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ ประเภท ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 50,000 บาท
2. รางวัลชมเชย ประเภท ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 25,000 บาท
3. รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล สำหรับประเภทข่าวที่ 2-8) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
4. รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล สำหรับประเภทข่าวที่ 2-8) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ คําตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่ยุติและคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรางวัล หรือมีมติไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีที่เห็นว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลในบางประเภท

สำหรับเกณฑ์การตัดสินข่าวที่ได้รับรางวัล 5 ข้อ ได้แก่

1. ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร จรรโลงสังคม
2. ข่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์
3. ข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย
4. ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์
5. ข่าวที่เลือกการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจน

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ทั้งนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์, นักสื่อสารมวลชนอาวุโส, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ กฎหมาย สิทธิเด็ก นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยมี นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่าน ได้แก่ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญกฎหมายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ, กรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย์ จำกัด, คุณจักรพันธ์ วงศ์สลับสี ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และที่ปรึกษาบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด, คุณสวิชย์ บำรุงสุข ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, กรรมการสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ บริษัท สยามรัฐ จำกัด, นางสาวณัฐฐา กีนะพันธ์ นักวิชาการจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิชาการจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะกรรมการตัดสินได้มีมติเลือก ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ณ อาคารยูไนเต็ด ชั้น 15 สีลม

ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขอเรียนเชิญผู้สนับสนุนพันธมิตร นักวิชาการสื่อ สื่อมวลชน นักข่าวและประชาชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานประกาศผลและมอบรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง