ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การขอต่ออายุประทานบัตร | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การขอต่ออายุประทานบัตร

สังคม
8 พ.ย. 61
09:56
618
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การขอต่ออายุประทานบัตร

วันที่ 7 พ.ย.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตร และการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร พ.ศ.2561 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตร และการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 58 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง