2 รมช.ภูมิใจไทย ลาออก ส.ส. "พ.อ.เศรษฐพงค์-มารุต" นั่งแทน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

2 รมช.ภูมิใจไทย ลาออก ส.ส. "พ.อ.เศรษฐพงค์-มารุต" นั่งแทน

การเมือง
24 ก.ค. 62
18:54
4,259
Logo Thai PBS
2 รมช.ภูมิใจไทย ลาออก ส.ส. "พ.อ.เศรษฐพงค์-มารุต" นั่งแทน
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย และนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ ลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. ส่งผลให้ลำดับถัดไปของบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.แทน ได้แก่ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ และนายมารุต มัสยวาณิช

วันนี้ (24 ก.ค.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศให้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 6 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บัดนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายทรงศักดิ์ ทองศรี สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยเลื่อนขึ้นมา เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ได้แก่ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ บัญชีรายชื่อพรรคภูมิไทย ลำดับที่ 13

 

ในวันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล สิ้นสุดลง

จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ นายมารุต มัสยวาณิช บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 14

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง