กกต.แจงการ "เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ" เขต 5 จ.นครปฐม พรุ่งนี้วันสุดท้าย

การเมือง
12 ต.ค. 62
13:11
420
Logo Thai PBS
กกต.แจงการ "เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ" เขต  5 จ.นครปฐม พรุ่งนี้วันสุดท้าย

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม แจงเหตุการเสียสิทธิหากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จังหวัดนครปฐม 23 ตุลาคมนี้

วันนี้ ( 12 ต.ค. 2562) นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า การเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่างในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. นั้นมีรายละเอียดดังนี้


1. การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ 

       การส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 1/6) ไปถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกครัวเรือนแล้ว  และในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 13 ตุลาคม 2562) เป็นวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ โดยสำนักทะเบียนอำเภอสามพราน และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสามพราน  เทศบาลเมืองไร่ขิง  เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม  และเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  เปิดทำการเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ของเขตเลือกตั้งที่ 5 ที่เห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ไปแจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดง (หมายเหตุ สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลบางกระทึก จะอยู่กับสำนักทะเบียนอำเภอสามพราน)


2. การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตไม่มี

       การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5  ไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตและนอกเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 5 ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่พุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ (ได้เพียงวันเดียวเท่านั้น) 


3. หลักฐานในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

     3.1  บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
     3.2  บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) และที่สำคัญต้องไม่หมดอายุ 


4. ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

    4.1.ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้งที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง
    4.2 ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
    4.3 รับบัตรเลือกตั้งพร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
เข้าคูหาลงคะแนน
    4.4 ทำเครื่องหมายกากบาท X ลงในช่องทำเครื่องหมาย เลือกผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียว
    4.5 หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครรายใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
    4.6 เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยและหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง       และที่สำคัญการออกเสียงลงคะแนน “โดยตรงและลับ”  และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่าเผลอไปถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมาย  x  แล้ว หรือถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งในคูหา จะมีความผิดตามกฎหมายได้ 


5. การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

    ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ได้   ให้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น
     - ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง  คือ วันที่ 16-20 ตุลาคม 2562) หรือ
     - ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง  คือ วันที่ 24-30 ตุลาคม 2562
ขอรับแบบ ส.ส. 1/8 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน โดยยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเอง มอบหมายผู้อื่น หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน


 6. การเสียสิทธิ  หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 5 ประการดังนี้

   6.1 ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
   6.2 สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
   6.3 สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
   6.4 ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
   6.5 ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


     ทั้งนี้ การจำกัดสิทธินี้มีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่หากการเลือกตั้งครั้งต่อไป ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิอีก ให้นับเวลาการจำกัดสิทธิจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ กำหนดเวลาที่ถูกจำกัดสิทธิจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเหลืออยู่เท่าใดให้สิ้นสุดลง

           พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันอีกครั้ง ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ