สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

สังคม
21 พ.ย. 62
13:51
18,999
Logo Thai PBS
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สืบสานสัมพันธ์มิตรภาพ 2 ศาสนา

วันนี้ (21 พ.ย.2562) เวลา 10.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก และนครรัฐวาติกัน เสด็จพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เข้าเฝ้าเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 


โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสรับเสด็จ ความว่า ขอถวายพระพร มหาบพิตรสมเด็จพระสันตะปาปา ผู้ทรงสมณคุณอันประเสริฐ อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ไทย ขอถวายอนุโมทนาสาธุการ ในโอกาสที่มหาบพิตร เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย และเสด็จมาทรงเยี่ยมอาตมภาพในวาระนี้ นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพึงจดจารึกไว้เป็นศุภนิมิตแห่งน้ำใจไมตรีที่ศาสนจักรโรมันคาทอลิกกับพุทธจักรไทย มีสืบเนื่องกันมาอย่างแน่นแฟ้น ราบรื่น และงดงาม เป็นเวลาเนิ่นนานนับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา

เมื่อ 35 ปีล่วงมาแล้ว ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เฉพาะพระพักตร์พระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถแห่งนี้ สมเด็จพระอุปัชฌายะของอาตมภาพ คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ได้เสด็จลงทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลก ที่ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จมาทรงเยี่ยมประมุขแห่งพุทธจักรไทย ณ ราชอาณาจักรไทย ภาพเหตุการณ์ในวันนั้น ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของอาตมภาพ ผู้มีโอกาสได้เฝ้าอยู่ในการดังกล่าวด้วย ทั้งสองพระองค์ทรงปราศรัยกัน ทรงแสดงพระอัธยาศัยอันงามต่อกัน บนพื้นฐานแห่งพระเมตตาจิตอย่างแท้จริง ในฐานะนักบุญผู้ประเสริฐแห่งสองศาสนา ซึ่งมุ่งหมายจะแผ่ความปรารถนาดีอย่างจริงใจ ไปสู่ทุกชีวิตอย่างไม่มีประมาณ เป็นอุดมการณ์ร่วมกัน


ขอถวายพระพรให้ทรงทราบว่า ใต้ฐานพระพุทธอังคีรส ยังเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปา เลโอที่ 13 เมื่อพุทธศักราช 2440, เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ผู้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอที่ 11 เมื่อพุทธศักราช 2477 อีกทั้งเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นที่ 23 เมื่อพุทธศักราช 2503 และทรงเคยรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ซึ่งเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยเมื่อพุทธศักราช 2527

ณ สถานที่แห่งนี้ จึงเป็นมงคลสถานสำหรับการพบกันของเราทั้งสอง ด้วยส่วนแห่งพระวรกายของทุกๆ พระองค์ ยังคงประดิษฐานเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพ ซึ่งได้ทรงสร้างสรรค์ไว้นับแต่อดีตสมัย หากแต่ละพระองค์มีพระญาณวิถีใดที่จะทรงหยั่งทราบ คงจะทรงโสมนัสพระราชหฤทัยไม่น้อย ที่ได้ทอดพระเนตรเห็นความเจริญงอกงามแห่งทางพระราชไมตรี เป็นภาพอันน่าประทับใจอีกครั้งในวันนี้ การเสด็จมาครั้งนี้ของมหาบพิตร จึงไม่ใช่การมาของมิตรใหม่ หากแต่เป็นการมาเยือนของมิตรแท้อันเก่าแก่ของคนไทย ระยะทางที่ห่างไกลกันหาใช่อุปสรรคของความสนิทสนมกลมเกลียวกัน

 

ประทานพระโอวาท ณ รพ.เซนต์หลุยส์

ต่อมา เวลา 11.15 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร มายังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถ.สาทร  เมื่อเสด็จถึงยังโรงพยาบาลแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปประทับรถยนต์พระประเทียบเปิดประทุน ซึ่งจะเคลื่อนผ่านบรรดาประชาชน และนักศึกษาจากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่มารอเฝ้าตลอดสองข้างทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางส่วนเป็นผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่มารอเข้าเฝ้าตั้งแต่เช้าวันนี้


ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กราบทูลแสดงความยินดีในการเสด็จมาเยือนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ได้ประทานพระวโรกาสให้บุคลากรทางด้านการแพทย์ เข้าเฝ้ารับประทานพระโอวาท พร้อมทั้งผู้ป่วย ผู้สูงอายุเข้าเฝ้ารับประทานพระพร พร้อมกันนั้น ได้ถวายหนังสือ “ศริพจน์ภาษาไทย์” (Siamese Frence English Dictionary หรือ Dictionnaire Siamois Francais Anglasis) พจนานุกรมภาษาไทย อังกฤษ และฝรั่งเศส จัดพิมพ์ขึ้นใน พ.ศ.2439 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระสังฆราชฌ็อง หลุยส์ เวย์ (Jean – Louis Vey) พระสังฆราชเกียรตินามแห่งเกราซา ประมุขมิสซังสยามลำดับที่ 15 ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้ปรับปรุงเรียบเรียงขึ้นจาก “สัพะ พะจะนะ พาสา ไท” ของพระสังฆราชปัลเลอกัว ประมุขมิสซังสยามลำดับที่ 14 เป็นของที่ระลึกแด่สมเด็จพระสันตะปาปา หนังสือเล่มนี้เป็นมรดกทางด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ที่แสดงถึงความพยายามและตั้งใจจริงของมิชชันนารี ในการเผยแผ่พระคริสตธรรมแก่พี่น้องชาวไทย


จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประทานพระโอวาทแก่บรรดาผู้ที่มาเฝ้า เมื่อจบพระโอวาทแล้ว บาทหลวงสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เข้าเฝ้ารับประทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นพระรูปพระนางมารีย์และกุมารเยซูเป็นที่ระลึกแก่โรงพยาบาล และประทานพระวโรกาสให้ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์


จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จลงมายังชั้น 1 อาคารร้อยปีบารมีบุญ เพื่อทรงเยี่ยมเยียน ประทานพระพรและกำลังใจแก่ผู้ป่วย จำนวน 40 ราย โดยผู้ป่วยที่ได้เข้าเฝ้าในครั้งนี้ เป็นผู้ป่วยที่อยู่ใกล้ในระยะสุดท้าย หรืออาการค่อนข้างหนัก สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปประทานพระหัตถ์ให้จับ ทั้งวางพระหัตถ์ประทานพระพร และกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย กับผู้ดูแลที่ร่วมเข้าเฝ้าอยู่ ณ ที่นั้นด้วย


สำหรับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2441 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระสังฆราชฌ็อง หลุยส์ เวย์ (Jean – Louis Vey) ประมุขมิสซังสยามลำดับที่ 15 เป็นผู้ก่อตั้ง และมอบให้คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นผู้ดูแล ต่อมาได้ขยายกิจการสถานฝึกผู้ช่วยพยาบาล ก่อตั้งเป็นวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมื่อ พ.ศ.2528 โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ลำดับที่ 2 ทั้งนี้ ในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้เสด็จเยือนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์แห่งนี้ เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2527

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง