ก.แรงงาน ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิต "แรงงานนอกระบบ-อิสระ" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ก.แรงงาน ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิต "แรงงานนอกระบบ-อิสระ"

สังคม
21 ก.พ. 63
12:56
456
Logo Thai PBS
ก.แรงงาน ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิต "แรงงานนอกระบบ-อิสระ"
กระทรวงแรงงาน จัดงาน Informal Labour Fair 2020 ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ 20.4 ล้านคน พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานให้เข้าถึงบริการภาครัฐ ได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมาย

วันนี้ (21 ก.พ.2563) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานเปิดงาน Informal Labour Fair 2020 ในวันนี้ ณ กระทรวงแรงงาน ว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายในการหลุดพ้นจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนา จึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาแรงงานอิสระของประเทศอย่างมีแบบแผน เพื่อให้มีกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และมีทักษะที่สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถปรับตัวให้มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ และต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

โดยได้กำหนดนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ อาทิ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย การส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่า หรือ Decent Work การพัฒนาระบบประกันสังคมและสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี ขยายการบูรณาการเครือข่าย ส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนสร้างกลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของแรงงานต้องมุ่งสานพลังเครือข่ายแรงงานในรูปแบบ ของการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการรวมตัวกันจนเป็นเครือข่ายแรงงานในพื้นที่ต่างๆ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของนอกระบบและแรงงานอิสระได้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ผู้มีงานทำเป็น "แรงงานนอกระบบ-อิสระ" เกินครึ่ง

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า จากจำนวนผู้มีงานทำ ทั้งหมด 37.5 ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ จำนวน 20.4 ล้านคน และแรงงานในระบบ 17.1 ล้านคน แสดงให้เห็นว่ากว่าครึ่งของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดเป็นแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ ประกอบกับลักษณะอาชีพ สภาพการทำงานและพื้นที่การทำงานของแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระมีความหลากหลายและแตกต่างจากแรงงานในระบบ

สำหรับการจัดงาน Informal Labour Fair 2020 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย การรวมตัวเพื่อพัฒนาตนเองในระดับพื้นที่และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ

ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยการการเสวนาเรื่องการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระในระดับท้องถิ่น และเรื่องการสร้างเครือข่ายแรงงาน การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าของแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ เครือข่ายแรงงานนิทรรศการของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 บูธ และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 900 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง