ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียน

การเมือง
15 เม.ย. 63
14:37
576
Logo Thai PBS
ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาโควิด 2 เรื่องคือร่างฯ ว่าด้วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (15 เม.ย.2563) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 และร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน +3 สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ทั้งสองฉบับ สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมสุดยอดอาเซียน +3 สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

ซึ่งร่างปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีสาระสำคัญแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นการระบาดใหญ่ระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ

และได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุข เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและคุ้มครองประชาชน ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างทันท่วงที การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน ประสานการดำเนินมาตรการของประเทศสมาชิกในด้านการรักษา การวิจัย การพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัส การสร้างความปลอดภัยให้แก่บุคลากรสาธารณสุข ย้ำความสำคัญของการจัดหายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เพียงพอ

โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคลังเก็บสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน สำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และสนับสนุนบทบาทของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน อีกทั้งสนับสนุนการนำเงินกองทุนความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียนที่มีอยู่มาจัดสรรสำหรับการรับมือ COVID-19 ซึ่งรวมถึงข้อเสนอการจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับ COVID-19 ของไทย การรักษาบูรณาการทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค รวมทั้งการกำหนดแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังวิกฤต

แท็กที่เกี่ยวข้อง: