ปรับแผนสอนออนไลน์ผ่าน “ครูต้นแบบ” สู้ COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปรับแผนสอนออนไลน์ผ่าน “ครูต้นแบบ” สู้ COVID-19

สังคม
12 พ.ค. 63
23:03
9,886
Logo Thai PBS
ปรับแผนสอนออนไลน์ผ่าน “ครูต้นแบบ” สู้ COVID-19
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปรับรูปแบบการศึกษาโรงเรียนในสังกัด เตรียมพร้อมสู้ COVID-19 เน้น “เรียนรู้ เหมือนมีคุณครูอยู่ที่บ้าน” ผ่าน “ครูต้นแบบ” คัดเลือกจาก 437 โรงเรียน ทำสื่อวีดีโอการสอนเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์

(12 พ.ค.2563) ทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ เดินทางไปที่สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยที่ผู้เรียนยังคงได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและไม่เสียโอกาสทางการศึกษา สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19โดยมีนายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และครูต้นแบบร่วมสาธิตการบันทึก VDO การสอนในโครงการ “ครูต้นแบบ” เพื่อเตรียมไว้เพื่อเผยแพร่ในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกชั้นเรียน ที่ห้อง Live Conference Center สำนักการศึกษา กทม.

 

 


ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 437 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 281,029 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันสำนักการศึกษา กทม. จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

1.สำรวจความพร้อมของครู นักเรียน จัดเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ และคัดเลือก “ครูต้นแบบ” มาจากโรงเรียนทั้ง 437 โรงเรียน จัดทำวิดีโอการการสอนเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักการศึกษาและช่องทางออนไลน์ต่างๆ

2.สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้เรียนที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ และกลุ่มที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ เพื่อออกแบบ จัดทำแผนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคนทั้งออนไลน์และผ่านช่องทางอื่น ซึ่งต้องเตรียมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทุกโรงเรียนต้องทดสอบความพร้อมในการเรียนทดสอบระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

3.จัดเตรียมช่องทางการสื่อสารกับผู้เรียนและผู้ปกครอง อาทิ เว็บไซต์โรงเรียน อีเมล์ แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Facebook Messenger Line รวมถึงทางโทรศัพท์ หรือจดหมาย
4.วางแผนการออกเยี่ยมบ้านในกรณีจำเป็น หากเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่นเด็กที่ไม่มีอุปกรณ์ IT

 

 

 

อย่างไรก็ตามหากสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ก็จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติ แต่หากไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะให้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามที่ได้เตรียมความพร้อมไว้ โดยต้องจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน ทั้งกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์และกลุ่มที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ ตามที่กล่าวข้างต้น

สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โทร.02-2437-6631-5

ข่าวที่เกี่ยวข้อง