ปีงบฯ 63 ประชาชนร้องทุกข์ปมที่ดิน 37,954 เรื่อง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปีงบฯ 63 ประชาชนร้องทุกข์ปมที่ดิน 37,954 เรื่อง

สังคม
29 ส.ค. 63
10:49
1,030
Logo Thai PBS
ปีงบฯ 63 ประชาชนร้องทุกข์ปมที่ดิน 37,954 เรื่อง
อธิบดีกรมที่ดิน เผยช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 มีประชาชนร้องทุกข์และความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดิน รวมทั้งสิ้น 37,954 เรื่อง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 37,651 เรื่อง หรือร้อยละ 99.20

วันนี้ (29 ส.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมที่ดินเล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการประชาชนและตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินขึ้น เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2559 เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็น ให้บริการข้อมูล รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนด้านที่ดินของประชาชน

ทั้งนี้ งานเรื่องที่ดิน เป็นงานที่มีความสลับซับซ้อน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ มีประชาชนต้องการคำปรึกษาจำนวนมาก กรมที่ดินให้ความสำคัญกับการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม จึงได้ปรับปรุงงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อลดและขจัดปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนเกี่ยวกับที่ดินให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และรับการติดต่อจากประชาชนให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่าย และตอบสนองกับวีถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน

ชี้แจงข้อมูลร้องทุกข์ปมที่ดิน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค.2563) มีจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขอข้อมูล ขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายที่ดิน ขอความช่วยเหลือ ฯลฯ ผ่านทาง DOL Call Center : 0-2141-5555 และระบบ e-Contacts DC รวมทั้งสิ้น 37,954 เรื่อง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 37,651 เรื่อง หรือร้อยละ 99.20 แบ่งเป็น 1. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จำนวน 72 เรื่อง 2. การออกเอกสารสิทธิในที่ดิน จำนวน 691 เรื่อง 3. การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 42 เรื่อง 4. การพิพาทในที่ดิน จำนวน 37 เรื่อง

5. พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ จำนวน 71 เรื่อง 6. การจัดสรรที่ดิน/อาคารชุด จำนวน 399 เรื่อง 7. การรังวัดที่ดิน จำนวน 1,951 เรื่อง 8. ขอให้ปรับปรุงการให้บริการ จำนวน 67 เรื่อง 9. ขอความเป็นธรรม/ร้องทุกข์ จำนวน 134 เรื่อง 10. ปัญหาหนี้สินของประชาชน จำนวน 10 เรื่อง 11. ขอความช่วยเหลือ จำนวน 51 เรื่อง 12. การเพิกถอนตาม ม.61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 142 เรื่อง 13. ถวายฎีกา จำนวน 24 เรื่อง 14. ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานที่ดิน (ที่ตั้ง, เบอร์โทร) จำนวน 5,325 เรื่อง 15. การเขียนหนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอม จำนวน 3,010 เรื่อง 16. การค้นหารูปแปลงที่ดินในเว็บไซต์ จำนวน 354 เรื่อง

 

 

17. การเตรียมเอกสารหลักฐาน จำนวน 3,929 เรื่อง 18. ขอตรวจสอบระวางที่ดิน จำนวน 56 เรื่อง 19. ขั้นตอนการดำเนินการภารกิจด้านที่ดิน จำนวน 5,057 เรื่อง 20. ค่าธรรมเนียมฯ มัดจำรังวัด การคัดถ่ายระวาง จำนวน 9,965 เรื่อง 21. ขอปรึกษาด้านกฎหมายที่ดิน จำนวน 1,304 เรื่อง 22. ติดตามเรื่องเดิม จำนวน 143 เรื่อง 23. การขอใช้ ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 40 เรื่อง 24. นอกเหนืออำนาจกรมที่ดิน จำนวน 1,247 เรื่อง 25. อื่นๆ จำนวน 3,833 เรื่อง

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเรื่องของงานที่ดินจะซับซ้อนเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายฉบับ และมีจำนวนผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน ก็สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถเพื่อ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับประชาชน

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า กรมที่ดินได้ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และได้นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้ในการทำงาน จึงพัฒนาช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ให้เกิดประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ของตนเองได้ตลอดเวลา สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

5 ช่องทางร้องทุกข์ปมที่ดิน

โดยปัจจุบันประชาชนที่ต้องการร้องทุกข์ร้องเรียน ตรวจสอบการทำงาน ขอคำปรึกษาหารือเพื่อความเข้าใจในการทำนิติกรรมเรื่องที่ดิน คลายข้อข้องใจในเรื่องต่างๆ สามารถติดต่อใช้บริการได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้ 1. ติดต่อด้วยตนเองหรือทางจดหมาย ได้ที่ : ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 2. ทางโทรศัพท์ DOL Call Center : 0-2141-5555 (จำนวน 10 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

 

3. ทางระบบ E-Contacts DC ได้ที่ : https://doldamrongdhama.dol.go.th/COM1I001 4. ทาง LINE Official Account : @teedin (มี @ ด้วย) คลิกที่นี่ : https://lin.ee/xHXz6SG และ 5. ทางปุ่ม "ติดต่อเรา" บน Official Facebook Page อธิบดีกรมที่ดิน : www.facebook.com/NisitJansomwong ทั้งนี้ กรมที่ดิน ยังคงมุ่งมั่นเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดย "ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง บริการ สะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง