ผ่อนปรน! "รถไฟ - รถไฟฟ้า" นั่งติดได้ แต่งดคุยกัน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ผ่อนปรน! "รถไฟ - รถไฟฟ้า" นั่งติดได้ แต่งดคุยกัน

เศรษฐกิจ
1 ก.ย. 63
19:38
459
Logo Thai PBS
ผ่อนปรน! "รถไฟ - รถไฟฟ้า" นั่งติดได้ แต่งดคุยกัน
กรมการขนส่งทางรางผ่อนคลายมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้ผู้โดยสารนั่งติดกันได้เต็มความจุมาตรฐานของขบวนรถ แต่ไม่หนาแน่นหรือเบียดเสียด ต้องวัดไข้ - สวมสวมหน้ากาก งดคุยหรือหันหน้าเข้าหากันระหว่างเดินทาง

วันนี้ (1 ก.ย.2563) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ออกประกาศ เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการพึงปฏิบัติด้านการจัดการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 31 ส.ค.2563 ข้อ 1 (3) ให้ระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำมีจำนวนผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะ

สำหรับประกาศนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) และ 2) ผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง ดังนี้

ข้อ 1 ให้หน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สามารถเดินรถโดยมีจำนวนผู้โดยสารเต็มความจุมาตรฐานของขบวนรถ โดยให้กำกับ ดูแล บริหารจัดการภายในสถานีและขบวนรถไม่ให้เกิดความหนาแน่นของผู้โดยสารมากเกินไปหรือมีลักษณะเบียดเสียดแออัดอันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19

 2. คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าระบบ หากมีผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ควรแนะนำให้งดการใช้บริการและไปพบแพทย์

 3. แจ้งและกำกับดูแลให้ผู้โดยสารล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการในระบบ พร้อมทั้งจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์บริการภายในสถานีอย่างเพียงพอ

 4. กำกับ ดูแล และประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งภายในสถานีและขบวนรถ งดการสนทนาและไม่หันหน้าเข้าหากันภายในขบวนรถ

 5. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด เช็ด พ่น ฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดมือสัมผัส ทั้งภายในสถานีและขบวนรถ

 6. ให้มีการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะภายในสถานีและขบวนรถเผื่อกรณีสอบสวนโรค

 7. ประชาสัมพันธ์ภายในขบวนรถและภายในสถานีให้ประชาชนรับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

 8. การให้บริการโดยสารรถไฟทางไกลข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดการคัดกรอง เฝ้าระวัง และตรวจสอบเอกสารการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ราชการกำหนด กรณีผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าว หากพบผู้ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายให้เร่งแจ้งสาธารณสุข เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป


ข้อ 2 ให้ผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ ทั้งภายในสถานีและขบวนรถ
 2. งดการสนทนาและไม่หันหน้าเข้าหากันภายในขบวนรถ
 3. หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาหรือในขบวนรถที่มีความหนาแน่นแออัด และพึงระวังการเบียดเสียดหรือการสัมผัสผู้อื่น
 4. หมั่นใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั้งก่อนและหลังการใช้บริการในระบบ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า
 5. ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะภายในสถานีและขบวนรถเผื่อกรณีสอบสวนโรค

ทั้งนี้ ขร.ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบและผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อร่วมกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ภายใต้การเดินทางวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal)