ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ. กกต.ระบุต้องแจ้งเหตุผลภายใน 27 ธ.ค. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ. กกต.ระบุต้องแจ้งเหตุผลภายใน 27 ธ.ค.

การเมือง
11 ธ.ค. 63
11:35
67,720
Logo Thai PBS
ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ. กกต.ระบุต้องแจ้งเหตุผลภายใน 27 ธ.ค.
กกต.เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. หากติดธุระไม่สามารถไปได้ต้องแจ้งสาเหตุไม่ไปใช้สิทธิภายใน 27 ธ.ค. 63 เพื่อป้องกันเสียสิทธิ์ 6 ประการ

วันนี้ (11 ธ.ค.2563) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.นี้

สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน

พร้อมแจ้งด้วยว่า ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งคือ ระหว่างวันที่ 13-19 ธ.ค.2563 หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้งคือระหว่างวันที่ 21-27 ธ.ค.2563 โดยเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เช่น

มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร

ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง ( 20 ธ.ค.) สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้ง ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใด ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้น ไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 42 พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 6 ประการ

คือ สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมัครเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าชื่อถอดถอน ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น

ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งการถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง