ปลดล็อก "กัญชา" หลายส่วนไม่ถือเป็นยาเสพติด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปลดล็อก "กัญชา" หลายส่วนไม่ถือเป็นยาเสพติด

สังคม
15 ธ.ค. 63
12:41
16,458
Logo Thai PBS
ปลดล็อก "กัญชา" หลายส่วนไม่ถือเป็นยาเสพติด
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อก "กัญชา" หลายส่วนไม่ถือเป็นยาเสพติดแล้ว มีผล 15 ธ.ค.2563

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ให้ยกเลิก

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ข้อ 2 ให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อดังต่อไปนี้ เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

(1) กัญชา (cannabis) พืชในสกุล Cannabis และวัตถุหรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ยาง น้ำมัน ยกเว้นวัตถุหรือสารดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ไม่จัดเป็น ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

(ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก

(ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

(ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบและต้องมี สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก

(ง) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก

นอกจากนี้ยังมียาเสพติดอีก 4 ชนิด

โดยให้มีผลวันที่ 15 ธันวาคม 2563

อ่านประกาศฉบับเต็ม

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สธ.เห็นชอบใช้ตำรับยาผสม "กัญชา" ใน รพ.สต.

อภ.เตรียมทดสอบน้ำมันกัญชากับผู้ป่วย เดือน ก.ค.นี้

ม.รังสิต เปิดตัวสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง