"สมุทรปราการ" ยกระดับคุมเดินทาง 5 จว.ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"สมุทรปราการ" ยกระดับคุมเดินทาง 5 จว.ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

สังคม
11 ม.ค. 64
09:03
6,289
Logo Thai PBS
"สมุทรปราการ" ยกระดับคุมเดินทาง 5 จว.ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามคำสั่ง ด่วนที่สุด ยกระดับบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มจุดตรวจสกัดเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรอง ทั้งขาเข้าและขาออก โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด

วันนี้ (11 ม.ค.2564) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามคำสั่ง ด่วนที่สุด ที่ สป 0017.1/ว108 เรื่อง การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ความว่า ตามที่ จ.สมุทรปราการ มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ตามมาตรการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2564 และถือปฏิบัติตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 ม.ค.2564 และข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 ม.ค.2564 นั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้

1.ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองการเดินทางออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยให้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจหรือจุดสกัดรับทราบแนวทางปฏิบัติว่า “เอกสารรับรองความจําเป็น” สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจหรือจุดสกัด ได้ทั้งเข้าและออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รายละเอียดปรากฏตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดที่กําหนด

2. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักและเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรองให้ประสานสอดคล้องกัน ทั้งขาเข้าและขาออก โดยจัดกําลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําจุดตรวจหรือจุดสกัดให้เพียงพอ ดังนี้

2.1 จุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลัก ให้บูรณาการเจ้าหน้าที่ปกครอง ตํารวจ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

2.2 จุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในพื้นที่

เพื่อให้การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และมอบหมายสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการให้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ผ่านทางสื่อมวลชน และสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทราบโดยทั่วกัน

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ใน จ.สมุทรปราการ ล่าสุด มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ 23 คน ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสมของการระบาดระลอกใหม่อยู่ที่ 261 คน เป็นผู้ป่วยเชื้อในพื้นที่ 163 คน และรับส่งต่อมารักษา 98 คน โดยยังมีผู้ติดเชื้อรักษาอยู่ 238 คน และรักษาหายแล้ว 23 คน

Update สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง