"สมุทรสาคร" สั่งปิด "ตลาดกลางกุ้ง" ต่อถึง 28 ก.พ.

ภูมิภาค
16 ก.พ. 64
13:33
6,496
Logo Thai PBS
"สมุทรสาคร" สั่งปิด "ตลาดกลางกุ้ง" ต่อถึง 28 ก.พ.
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร สั่งปิดตลาดกลางกุ้ง ต่อถึง 28 ก.พ.

วันนี้ (16 ก.พ.2564) จ.สมุทรสาคร ออกคำสั่ง ที่ 403/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 46) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตามที่จังหวัดสมุทรสครได้มีคำสั่ง ที่ 306/564 ลงวันที่ 31 ม.ค.2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร (ฉบับที่ 43) กำหนดห้ามเปิดดำเนินกิจการใด ๆ บริเวณตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-5 ก.พ.2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้ผู้ประกอบการเสนอแนวทางและมาตรกรในการปรับปรุงตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสคร และอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยในตลาดบริเวณตลาดกลางกุ้ง ให้ถูกสุขลักษณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให้คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สมุทรสาคร พิจารณานั้น

เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการว่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยในตลาดบริเวณตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ให้เป็นไปตามที่คำสั่งดังกล่าวข้างต้นกำหนด ทำให้ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยยังคงมีลักษณะที่ไม่ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล ประกอบกับได้หารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ายังคงต้องกำหนดแนวทาง และมาตรการในการปรับปรุงตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยในตลาด บริเวณตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ให้สมบูรณ์เพียงพอตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

จึงอาศัยอำนจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทสาคร โดยความห็นชอบของคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 41/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีคำสั่ง ดังนี้

1.ห้ามเปิดดำเนินกิจการใด ๆ โดยให้หยุดการซื้อ การขาย การค้า และการทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่น ในพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาล ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

2.ให้ปรับปรุงอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยในตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยจะต้องทำการตรวจสอบซึ่งอย่างน้อยจะต้องตรวจสอบอาคารตรวจสอบความแข็แรงของอคาร อุปกรณ์ส่วนควบ กำหนดจำนวนผู้พักอาศัยให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ และจำนวนห้องพักตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีกาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ้ำอีก

3.เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. หรือข้อ 2. แล้ว ให้เสนอแนวทางปรับปรุงตลาด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สมุทรสาครพิจารณา และเมื่อดำเนินการปรับปรุงตามที่เสนอเสร็จ จึงสามารถดำเนินการกิจการซื้อขาย ดัดแยก แปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่นได้ หรือเปิดดำเนินการในอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยได้ กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตมดำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์
สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2564 ถึงวันที่ 28 ก.พ.2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ 15 ก.พ. 2564

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง