โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "ปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์ - อรสุมา ราชภักดิ์เสนี" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "ปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์ - อรสุมา ราชภักดิ์เสนี"

สังคม
16 ก.พ. 64
20:37
46,308
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "ปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์ - อรสุมา ราชภักดิ์เสนี"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล 7 นาย

วันนี้ (16 ก.พ.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

  • ว่าที่พันโท สุพงษ์ อัตนวานิช เป็น พันโท
  • ว่าที่พันตรี วุฒิพงษ์ พงษ์ชะอุ่มดี เป็น พันตรี
  • ว่าที่พันตรีหญิง ปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง
  • ว่าที่พันตรีหญิง อรสุมา ราชภักดิ์เสนี เป็น พันตรีหญิง
  • ว่าที่ร้อยเอก วัชระ โหสิ เป็น ร้อยเอก
  • ว่าที่ร้อยโท นิคม ภิรมย์กิจ เป็น ร้อยโท
  • ว่าที่ร้อยโท อานนท์ สุมาลี เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1-2 ลำดับที่ 5-6 ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.2563 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2563 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.2563

ประกาศ ณ วันที 19 ม.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง