โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 34 นายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 34 นายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์

สังคม
24 ก.พ. 64
12:08
1,317
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 34 นายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ 34 นาย

วันที่ 23 ก.พ.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ โดยมีรายเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ จำนวน 34 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.2564
ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.พ.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก 6 นาย

1.พันเอก โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์
2.พันเอก ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์
3.พันเอก เทพพิทักษ์ นิมิตร
4.พันเอก เสกสรร คูห์สุวรรณ
5.พันเอก วรเวช วนมงคล
6.พันเอก พฤฒนันท์ หริ่มเจริญ

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ 2 นาย

7.พลเรือตรี เสนอ เงินสลุง
8.นาวาเอก สมชาย น้อยพิทักษ์

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ 1 นาย

9.นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 25 นาย

1.พลตำรวจตรี ปัญญา ปิ่นสุข
2.พลตำรวจตรี วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา
3.พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ
4.พลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์
5.พลตำรวจตรี ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย
6.พลตำรวจตรี พิทักษ์ อุทัยธรรม
7.พลตำรวจตรี สยาม บุญสม
8.พลตำรวจตรี สุวัฒน์ แสงนุ่ม
8.พลตำรวจตรี เอกราช ลิ้มสังกาศ
10.พลตำรวจตรี อนันต์ นานาสมบัติ
11.พลตำรวจตรี สมควร พึ่งทรัพย์
12.พลตำรวจตรี อำนาจ ไตรพจน์
13.พลตำรวจตรี จรูญเกียรติ ปานแก้ว
14.พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง
15.พลตำรวจตรี สันติ ชัยนิรามัย
16.พลตำรวจตรี สมบูรณ์ เทียนขาว
17.พันตำรวจเอก สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์
18.พันตำรวจเอก จตุพล เร่งถนอมทรัพย์
19.พันตำรวจเอก เด่นหล้า รัตนกิจ
20.พันตำรวจเอก ทนงศักดิ์ ปันไชย
21.พันตำรวจเอก วชิรา ยาวไทยสงค์
22.พันตำรวจเอก ปิยรัช สุภารัตน์
23.พันตำรวจเอก พิชญ์รุจ กุลวิมลประทีป
24.พันตำรวจเอก จามร ทองพรรณ
25.พันตำรวจเอก สุรศักดิ์ มโนทัย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง