นนทบุรีสั่งปิด "แคมป์คนงานซิโน-ไทย" ตั้ง รพ.สนาม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นนทบุรีสั่งปิด "แคมป์คนงานซิโน-ไทย" ตั้ง รพ.สนาม

สังคม
25 พ.ค. 64
06:20
2,246
Logo Thai PBS
นนทบุรีสั่งปิด "แคมป์คนงานซิโน-ไทย" ตั้ง รพ.สนาม
จังหวัดนนทบุรี สั่งปิดแคมป์คนงาน "ซิโน-ไทย" ถ.พิบูลสงคราม ซอย 7 ห้ามเข้า-ออก พร้อมตั้ง รพ.สนาม และสถานที่แยกกัก ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.-20 มิ.ย.นี้ หลังพบคนงานติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 515 คน

ความคืบหน้ากรณีพบคนงานแคมป์ "ซิโน-ไทย" ถ.พิบูลสงคราม จ.นนทบุรี ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 515 คน จากการตรวจ 959 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทย กัมพูชา และเมียนมา

วันที่ 24 พ.ค.2564 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ลงนามในคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1461/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 44)

ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม 43 ฉบับ สั่งให้ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่ จ.นนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้วนั้น

 

การตรวจสอบเชิงรุกและสอบสวนโรคพบว่า ภายในพื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี พบผู้ติดเชื้ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก ทำให้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66 มาตรา 34 (1) (5) และ 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564 ประกอบกับประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 11) ฉบับลงวันที่ 30 มี.ค.2564 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เม.ย.2564

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 44/2564 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2564 จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1. ปิดพื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง ถนนพิบูลยสงคราม ซอย 7 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี และห้ามบุคคลใดเข้า-ออก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน โดยแบ่งพื้นที่ภายในออกเป็นสัดส่วน แยกจากกันอย่างชัดเจน และให้ใช้เป็น

1.1 สถานที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยยืนยัน (โรงพยาบาลสนาม) โดยเน้นผู้ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนนทบุรี

1.2 สถานที่แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต (Camp Quarantine) ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค ให้ถือว่าบุคคลที่อยู่ภายในสถานที่ตามข้อ 1 เป็นผู้ติดเชื้อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติตต่ออันตราย จึงให้เข้ารับการตรวจรักษา และเพื่อความปลอดภัยให้เข้ารับการรักษา แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ตามข้อ 1 หรือสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนด

3. มอบหมายนายอำเภอเมืองนนทบุรี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว ในการกำกับ ดูแล และบริหารจัดการในพื้นที่ โดยใช้วิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำ

4. ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ดูแล สถานที่ตามข้อ 1 กำจัดความติดโรค แก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลภายในสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ ดูแลรับผิดชอบอาหาร น้ำดื่ม สุขอนามัย ความปลอดภัย การควบคุมมิให้มีบุคคลเข้า-ออก และร่วมควบคุมดูแลในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่อาศัยภายในสถานที่ดังกล่าว ตามที่นายอำเภอเมืองนนทบุรีมีคำสั่ง จนกว่าคำสั่งปิดสถานที่จะยกเลิก

5. กำหนดมาตรการควบคุมโรค ดังนี้

5.1 ให้ผู้ที่อยู่ภายในสถานที่ตามข้อ 1 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายนอกห้องพัก หรือต้องสัมผัสพบเจอกับผู้อื่น

5.2 จัดให้มีแอลกอฮอล์หรือจุดล้างมือที่เพียงพอ และมีกฎ ระเบียบในการกำกับให้ทำความสะอาดมือ

5.3 ให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลตลอดเวลา

 

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับคำปรึกษา สามารถติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 061-394-5402, 064-394-5403, 061-172-2534 และ 061-174-2260

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ข้อที่ได้มีการกำหนดอัตราโทษสูงสุดไว้แล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.-20 มิ.ย.2564 สั่ง ณ วันที่ 24 พ.ค.2564

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปิดชั่วคราวแคมป์คนงาน "ซิโน-ไทย" พื้นที่จ.นนทบุรี ติดเชื้อ 515 คน 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง