ราชกิจจาฯประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน แก้ปัญหาโควิด เพิ่ม 5 แสนล้านบาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชกิจจาฯประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน แก้ปัญหาโควิด เพิ่ม 5 แสนล้านบาท

การเมือง
25 พ.ค. 64
13:17
2,775
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน แก้ปัญหาโควิด เพิ่ม 5 แสนล้านบาท
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19 เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท

วันนี้ (25 พ.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 โดยมีเนื้อหาดังนี้

1.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ รวมทั้งการปรับปรุง สถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 30,000 ล้านบาท

2.แผนงานหรือโครงการที่มวีตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และช่วยเหลือ ผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบคิอ กระทรวงการคลังวงเงิน 300,000 ล้านบาท

3.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์พื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับแผนงาน หรือโครงการเพื่อรักษาระดบการจ้างงานของผู้ประกอบการ และกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบคิอ กระทรวงการคลัง วงเงิน 170,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของพี่น้องประชาชนและต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหนักหน่วงและกว้างขวางเป็นวิกฤตสำคัญที่จำเป็น ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องกับการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ดำเนินการอยู่จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะจึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนด

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง