สธ.เพิ่มสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สธ.เพิ่มสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน

สังคม
30 พ.ค. 64
12:28
634
Logo Thai PBS
สธ.เพิ่มสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน
สธ.ออกประกาศเพิ่มสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายดูแลรักษาผู้ที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยประชาชนรักษาได้ฟรีในสถานพยาบาลเอกชน

วันนี้ (30 พ.ค.2564) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 และ 2 ให้ผู้ป่วย COVID-19 สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชนผ่านการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ด้วยสุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน อีกทั้งการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริการนับล้านราย จึงอาจจะมีบางรายที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน

สบส.จึงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ ฉบับก่อนหน้า ออกเป็นประกาศฉบับที่ 3 กำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนให้บริการแก่บุคคลที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน เช่นเดียวกับผู้ป่วย COVID-19 โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

 

นพ.ธเรศ กล่าวว่า สำหรับประกาศ “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19” (ฉบับที่ 3) นั้น ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.2563 เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลเอกชนที่รัฐกำหนด สามารถเข้ารับการดูแลรักษาได้ฟรีจากสถานพยาบาลเอกชน

นอกจากการเพิ่มสิทธิเบิกจ่ายในข้างต้นแล้ว ประกาศฯ ฉบับที่ 3 ยังได้เพิ่มสิทธิในการเบิกจ่ายค่าพาหนะขนส่งผู้ป่วยทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันควบคุม COVID- 19 เป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบันด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง