งบฯ กลาโหม 203,282 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11,248.6 ล้านบาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

งบฯ กลาโหม 203,282 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11,248.6 ล้านบาท

การเมือง
31 พ.ค. 64
11:07
1,920
Logo Thai PBS
งบฯ กลาโหม 203,282 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11,248.6 ล้านบาท
งบประมาณของกระทรวงกลาโหมในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้งไว้ 203,281 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 กว่า 10,000 ล้านบาท

วันนี้ (31 พ.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการพิจารณางบประมาณประจำปี 2565 หนึ่งในกระทรวงที่น่าจับตามองคือ กระทรวงกลาโหม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 203,282 ล้านบาท ซึ่งจากเดิมเมื่อปี 2564 จัดสรรไว้ที่ 214,530.6 ล้านบาท ลดลง 11,248.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 ซึ่งเป็นการปรับลดทุกหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม

โดยจัดสรรงบประมาณของ กองทัพบก 99,376.8 ล้านบาท จากเดิมปี 2564 จำนวน 105,979.8 ล้านบาท ,กองทัพเรือ 41,307.4 ล้านบาท จากเดิม 42,437.1 ล้านบาท ,กองทัพอากาศ 38,404.8 ล้านบาท จากเดิม 39,093.6 ล้านบาท ,กองบัญชาการกองทัพไทย 14,580.1 ล้านบาท จากเดิม16,528.8 ล้านบาท

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9,197.2 ล้านบาท จากเดิม 9,645.3 ล้านบาท ,สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 415.7 ล้านบาท จากเดิม 846.0 ล้านบาท ,ส่วนงบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี 7,881.7 ล้านบาท โดยลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งจัดสรรอยู่ที่ 8,854.7 ล้านบาท

ส่วนงบประมาณที่ถูกจัดสรรไว้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 387,909.6 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 5,938.0 ล้านบาท, แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 21,674.2 ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 216.7 ล้านบาท ,แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,144.3 ล้านบาท ,แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 298.1 ล้านบาท

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 4,281.1 ล้านบาท, แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 14,174.6 ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 18,452.6 ล้านบาท, แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 62,974.3 ล้านบาท, แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 260.4 ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4,289.3 ล้านบาท, แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง 332.1 ล้านบาท, แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 53,190.6 ล้านบาท และแผนงานบุคลากรภาครัฐ 194,683.3 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง