ปฏิบัติอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้ง อบต.

การเมือง
11 ต.ค. 64
15:33
17,974
Logo Thai PBS
ปฏิบัติอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้ง อบต.
กกต.ประกาศแนวทางปฏิบัติหาเสียง การปิดป้ายและแผ่นป้ายผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต.ในวันที่ 28 พ.ย.นี้ หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันนี้ (11 ต.ค.2564) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศแนวทางปฏิบัติการหาเสียงเลือกตั้ง การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค.2564 และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.นี้

ระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง สามารถหาเสียงได้ตั้งวันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบต. คือวันที่ 1 ต.ค.2564 จนถึงวันที่ 27 พ.ย.2564 เวลา 18.00 น. ส่วนการจัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร ส่วนแผ่นป้ายหาเสียง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร

ส่วนในประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิต ไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน

ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้

สำหรับจำนวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครจัดทำได้ไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจำนวนแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครจัดทำได้ไม่เกิน 3 เท่า ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจะต้องไม่เกินจำนวนที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนด

ทั้งนี้ การปิดประกาศหรือแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทำได้เฉพาะในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนด หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 132 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

ข้อห้ามหาเสียงเลือกตั้ง

นอกจากนี้ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ระบุลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยห้ามผู้สมัครดำเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ขณะเดียวกัน ห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะดังต่อไปนี้ 1.แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง หรือโปรยในที่สาธารณะ 2.แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้มีการระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน

3.ใช้พาหนะต่างๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบ 4.หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรง หรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ 5.ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค นวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติ ประเพณีต่างๆ

6.หาเสียงเลือกตั้งโดยนำชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง คติพจน์ คำขวัญ หรือภาพบุคคล โดยมิได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และ 7.จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ

เปิดความผิด ก.ม.เลือกตั้ง

ส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ห้ามมิให้ 1.ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเองเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง พยายามออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน 2ผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับจาก กปน. ชำรุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้
3.ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง 4.ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง 5.ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

6.ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง 7.ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง 8.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใดหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด 9.ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งหรือเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

10.ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนน และ 11.ผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

พศ.ชี้แจงปลดเจ้าคณะ 3 รูป เพราะมีมูลเหตุหลักฐานกระทำผิด

ภารกิจ "รุกขกร" ฟื้นฟูต้นยางนาอายุร้อยปี ถนนเชียงใหม่-ลำพูน 

ส่อง 5 ความปัง จากซีรีส์เกาหลี "Squid Game"

ตามหา 10 คนมา "ตลาดศรีเมืองใหม่" เสี่ยงเป็นคลัสเตอร์ 5 จว. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง