"เจษฎา-แทนไท" คว้า รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ปี 64 ม.มหิดล

Logo Thai PBS
 "เจษฎา-แทนไท"  คว้า รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ปี 64  ม.มหิดล
ม.มหิดล ครบรอบ 63 ปี พร้อมมอบรางวัลให้องค์กร-และบุคคล โดย รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ได้แก่ รศ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ และ แทนไท ประเสริฐกุล

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉลองครบรอบ 63 ปี การก่อตั้ง ในงานวันคล้ายวันสถาปนา ในการนี้ รศ.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ในโอกาสครบรอบ 63 ปี แห่งการก่อตั้ง เรามุ่งมั่นที่จะ ‘เป็นสติของประชา เป็นปัญญาของสังคม’ ผ่านวิทยาศาสตร์และการสร้างบุคลากรคุณภาพสูง การลงทุนทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาและคุณภาพชีวิต จึงเป็นเหมือนการสร้างโอกาส และสร้างบุคลากรคุณภาพอันเป็นอนาคตของสังคม มีความรู้ที่ทันสมัย ผ่านงานวิจัยระดับโลก ต่อยอดเพื่อสร้างสังคมคุณภาพสูงในอนาคต ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นับเป็นภารกิจและเป้าประสงค์ที่มุ่งมั่น เพื่อสร้างศรัทธาแห่งวิทยาศาสตร์ในฐานะ ‘คณะวิทยาศาสตร์แห่งแผ่นดิน’” จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรอบปี 2564

นอกจากนี้ ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 27 ในปีนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา กับ นโยบายสาธารณะ” ได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นองค์ปาฐก กล่าวให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างคน โดยเชื่อว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา เมื่อเทียบกับในอดีตที่ทุกคนต้องเข้าเรียนในโรงเรียนจึงจะได้รับความรู้ ปัจจุบันความรู้หาได้ง่ายในอินเตอร์เน็ต ทุกคนสามารถหาความรู้ได้เองหากสนใจ

งานวิจัยพื้นฐานมีความจำเป็นในการนำมาใช้พัฒนาประเทศ การรู้ การจำ ไม่สำคัญเท่ากับความเข้าใจในหลักการคิด พร้อมแชร์ประสบการณ์เมื่อครั้งได้ไปศึกษาที่ต่างประเทศอีกด้วย และเน้นย้ำถึงสังคมในวันหน้าจะเป็นสังคมที่มีเหตุมีผลมากขึ้น ถ้านำองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ พร้อมทิ้งท้ายไว้ว่า “เรามาช่วยกันทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น มีบทบาทสำคัญในการยกระดับความเป็นอยู่และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผ่านนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผลต่อไป”

พร้อมกันนี้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการจัดพิธีประกาศผลรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สศวม) คัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

1.รศ.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาจารย์ประจำ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2.ศ.มัลลิกา อิ่มวงศ์ หัวหน้าภาคภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

3.นายประเสริฐ ชินานุพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม บริษัท เฌอร่า จากัด มหาชน

รางวัล Mahidol Science Communicator Award จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการสนับสนุนของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.พลังพล คงเสรี คณบดีเป็นประธานมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลประเภท รางวัลองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 Science Communicator Award for Organization, รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดาวรุ่ง ประจำปี 2564 Rising Star Science Communicator Award และ รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 Science Communicator Award

ทั้งนี้ นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่ รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดาวรุ่ง ประจำปี 2564 Rising Star Science Communicator Award และ รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 Science Communicator Award รางวัลละ 10,000 บาท ซึ่งผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

2021 Science Communicator Award for Organization

1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการ FameLab โดย British Council

3. Science Film Festival โดย Goethe - Institut

รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดาวรุ่ง ประจำปี 2564

2021 Rising Star Science Communicator Award

1. Facebook Pages นี่แหละชีวะ

2. Facebook Pages คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น

รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

2021 Science Communicator Award

1.รศ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

2. แทนไท ประเสริฐกุล

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ยังจัดมอบรางวัลซึ่งได้เลื่อนมาจากกำหนดการก่อนหน้านี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลมาในพิธีออนไลน์ ดังนี้

รางวัลนวัตกรรมการศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์ Mahidol Science Innovative Educator Award 2021 จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร บุคคลทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมด้านนวัตกรรมการศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ประจักษ์ โดยมีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

1.ประเภทบุคคล ด้านวิชาการ ได้แก่ รศ.วรากร ลิ่มบุตร สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.ประเภทบุคคล ด้านกิจกรรม ได้แก่ ผศ.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2021 จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร บุคคลทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ประจักษ์ โดยมีผู้ได้รับรางวัลได้แก่ ประเภทบุคคลด้านกิจกรรม

1.ผศ.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.นายประสาน แสงไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของบริษัทวีนิไทย จำกัด (มหาชน)

ด้านการสื่อสาร

3. นายศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย

ช่างภาพสารคดีอิสระที่เน้นงานด้านประเด็นอนุรักษ์ทางทะเล

ด้านวิชาการ

4.ศ.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทองค์กร

1. หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Forest Restoration Research Unit, Chiang Mai University

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง