เปิดสถิติโครงการผู้สูงอายุของ อบต.ทั่วประเทศ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดสถิติโครงการผู้สูงอายุของ อบต.ทั่วประเทศ

การเมือง
27 พ.ย. 64
20:04
327
Logo Thai PBS
เปิดสถิติโครงการผู้สูงอายุของ อบต.ทั่วประเทศ
สถิติโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการผู้สูงอายุของ อบต.ทั่วประเทศ ปี 2560-2564 เกือบ 24,000 โครงการ ใช้งบประมาณ 942.7 ล้านบาท

[อ่านรายงานภาพรวมโครงการของ อบต.ได้ที่ แผ่โครงการ อบต.ทั่วประเทศ ทำอะไร-ที่ไหนแพง]

เปรียบเทียบภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงการและงบประมาณมากที่สุด ขณะที่มูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงที่สุด รองลงมาคือภาคตะวันตก ส่วนภาคกลางน้อยที่สุด

สัดส่วนต่อทั้งประเทศและจังหวัดสูงสุด ด้านจำนวนโครงการ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 36 : นครราชสีมา
 • ภาคกลาง ร้อยละ 24 : กำแพงเพชร
 • ภาคใต้ ร้อยละ 16 : นครศรีธรรมราช
 • ภาคเหนือ ร้อยละ 9 : เชียงใหม่
 • ภาคตะวันตก ร้อยละ 8 : กาญจนบุรี
 • ภาคตะวันออก ร้อยละ 8 :  ฉะเชิงเทรา

สัดส่วนต่อทั้งประเทศและจังหวัดสูงสุด ด้านงบประมาณ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 33 : นครราชสีมา
 • ภาคกลาง ร้อยละ 23 : พระนครศรีอยุธยา
 • ภาคใต้ ร้อยละ 16 : นครศรีธรรมราช
 • ภาคเหนือ ร้อยละ 11 : เชียงใหม่
 • ภาคตะวันตก ร้อยละ 10 : กาญจนบุรี
 • ภาคตะวันออก ร้อยละ 7 : ฉะเชิงเทรา

TOP 5 จังหวัด

จังหวัดจำนวนโครงการสูงสุด

 1. นครราชสีมา 1,330 โครงการ
 2. ชัยภูมิ 978 โครงการ 
 3. ขอนแก่น 957 โครงการ 
 4. กาญจนบุรี 718 โครงการ 
 5. กำแพงเพชร 687 โครงการ

จังหวัดงบประมาณสูงสุด

 1. นครราชสีมา 52.4 ล้านบาท
 2. กาญจนบุรี 46.9 ล้านบาท
 3. ขอนแก่น 40.3 ล้านบาท
 4. ชัยภูมิ 28.3 ล้านบาท
 5. นครศรีธรรมราช 27.9 ล้านบาท

จังหวัดมูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการสูงสุด

 1. ลำพูน 78,500 บาท
 2. แพร่ 69,400 บาท
 3. กาญจนบุรี 65,300 บาท
 4. พัทลุง 64,700 บาท
 5. หนองบัวลำภู 62,100 บาท 

อบต.ไหน "ที่สุด" อะไรบ้าง

อบต.จำนวนโครงการมากสุด

 1. อบต.คลองน้ำไหล จ.กำแพงเพชร 229 โครงการ
 2. อบต.บ้านควน จ.ชุมพร 110 โครงการ
 3. อบต.บัวงาม จ.อุบลราชธานี 102 โครงการ
 4. อบต.ช้างเผือก จ.นราธิวาส 89 โครงการ
 5. อบต.หนองห้าง จ.กาฬสินธุ์ 86 โครงการ

อบต.งบประมาณมากสุด

 1. อบต.บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี 20.8 ล้านบาท
 2. อบต.เกาะขันธ์ จ.นครศรีธรรมราช 5.7 ล้านบาท
 3. อบต.พ่วงพรมคร จ.สุราษฎร์ธานี 5.6 ล้านบาท
 4. อบต.พรุดินนา จ.กระบี่ 4.7 ล้านบาท
 5. อบต.สมอแข จ.พิษณุโลก 4.4 ล้านบาท

อบต.มูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการมากสุด

 1. อบต.บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี 2.6 ล้านบาท
 2. อบต.นาเกลือ จ.ตรัง 2.4 ล้านบาท
 3. อบต.พรุดินนา จ.กระบี่ 2.3 ล้านบาท
 4. อบต.พ่วงพรมคร จ.สุราษฎร์ธานี 1.9 ล้านบาท
 5. อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก 1 ล้านบาท

อบต.ต้องทำอะไร?

อำนาจหน้าที่ของ อบต.ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในระดับตำบล จำแนกกลุ่มภารกิจได้ดังนี้

[อ่านรายงานภาพรวมโครงการของ อบต.ได้ที่ แผ่โครงการ อบต.ทั่วประเทศ ทำอะไร-ที่ไหนแพง]

กลุ่ม A กิจการที่ อบต. ‘ต้องทำ’ มี 9 ภารกิจ


กลุ่ม B กิจการที่ ‘อาจจัดทำ’ 13 ภารกิจ

 • 
B(1) ให้มีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
 • B(2) ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

 • B(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 • B(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อน และสวนสาธารณะ
 • B(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
 • B(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 • B(7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 • B(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติขอ
 • แผ่นดิน
 • B(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
 • B(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 • B(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์B(12) การท่องเที่ยว
 • B(13) การผังเมือง

กลุ่ม C ภารกิจอื่น ๆ 11 ภารกิจ ที่ทีมข่าวจำแนกเพิ่มเติมจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

 • 
C(1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • C(2) การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • C(3) เพศศึกษาและวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 • C(4) การส่งเสริมสุขภาพ
 • C(5) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 • C(6) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • C(7) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
 • C(8) การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 • C(9) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

 • C(10) การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก
 • C(11) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง