เปิดสถิติโครงการบริหารจัดการขยะของ อบต.ทั่วประเทศ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดสถิติโครงการบริหารจัดการขยะของ อบต.ทั่วประเทศ

การเมือง
28 พ.ย. 64
01:32
342
Logo Thai PBS
เปิดสถิติโครงการบริหารจัดการขยะของ อบต.ทั่วประเทศ
โครงการด้านบริหารจัดการขยะของ อบต. ปี 2560-2564 เกือบ 93,000 โครงการ วงเงิน 9,210 ล้านบาท เฉลี่ยโครงการละ 100,000 บาท

[อ่านรายงานภาพรวมโครงการของ อบต.ได้ที่ แผ่โครงการ อบต.ทั่วประเทศ ทำอะไร-ที่ไหนแพง]

เปรียบเทียบภูมิภาค

โครงการชุกมากในภาคกลางกว่า 27,700 โครงการ รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงใช้งบประมาณมากที่สุด แต่ภาคตะวันออกมีมูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการสูงสุด โครงการละ 224,000 บาท

สัดส่วนต่อทั้งประเทศและจังหวัดสูงสุด ด้านจำนวนโครงการ

 • ภาคกลาง ร้อยละ 30 : นครปฐม
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 30 : นครราชสีมา
 • ภาคใต้ ร้อยละ 14 : นครศรีธรรมราช
 • ภาคตะวันออก ร้อยละ 10 : ชลบุรี
 • ภาคตะวันตก ร้อยละ 8 : กาญจนบุรี
 • ภาคเหนือ ร้อยละ 8 : 

สัดส่วนต่อทั้งประเทศและจังหวัดสูงสุด ด้านงบประมาณ

 • ภาคกลาง ร้อยละ 34 : สมุทรปราการ
 • ภาคตะวันออก ร้อยละ 22 : ชลบุรี
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 18 : ขอนแก่น
 • ภาคใต้ ร้อยละ 13 : กระบี่
 • ภาคตะวันตก ร้อยละ 7 : กาญจนบุรี
 • ภาคเหนือ ร้อยละ 5 : เชียงใหม่

TOP 5 จังหวัด

จังหวัดจำนวนโครงการสูงสุด

 1. นครราชสีมา
 2. นครปฐม
 3. ขอนแก่น
 4. ชัยภูมิ
 5. พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดงบประมาณสูงสุด

 1. ชลบุรี (มากกว่างบฯ ภาคตะวันตกและภาคเหนือทั้งภาค)
 2. ระยอง
 3. สมุทรปราการ
 4. นครปฐม

จังหวัดมูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการสูงสุด

 1. ภูเก็ต
 2. ระยอง
 3. ชลบุรี
 4. สมุทรสาคร
 5. สมุทรปราการ 

 

อบต.ไหน "ที่สุด" อะไรบ้าง

อบต.จำนวนโครงการมากสุด

 1. อบต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ 485 โครงการ
 2. อบต.ท่าช้าง จ.จันทบุรี 344 โครงการ
 3. อบต.วังทอง จ.กำแพงเพชร 330 โครงการ
 4. อบต.ท่าข้าม จ.ชลบุรี 328 โครงการ
 5. อบต.ป่าแป๋ จ.เชียงใหม่ 300 โครงการ

อบต.งบประมาณมากสุด

 1. อบต.บ่อวิน จ.ชลบุรี 376 ล้านบาท
 2. อบต.มาบยางพร จ.ระยอง 291.1 ล้านบาท
 3. อบต.ปลวกแดง จ.ระยอง 224.5 ล้านบาท
 4. อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี 171.2 ล้านบาท
 5. อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 129.1 ล้านบาท

อบต.มูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการมากสุด

 1. อบต.บ่อวิน จ.ชลบุรี 19.8 ล้านบาท
 2. อบต.ตาลเดี่ยว จ.สระบุรี 10.4 ล้านบาท
 3. อบต.มาบยางพร จ.ระยอง 9.4 ล้านบาท
 4. อบต.ปลวกแดง จ.ระยอง 6.6 ล้านบาท
 5. อบต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี 3.9 ล้านบาท

อบต.ต้องทำอะไร?

อำนาจหน้าที่ของ อบต.ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในระดับตำบล จำแนกกลุ่มภารกิจได้ดังนี้

[อ่านรายงานภาพรวมโครงการของ อบต.ได้ที่ แผ่โครงการ อบต.ทั่วประเทศ ทำอะไร-ที่ไหนแพง]

กลุ่ม A กิจการที่ อบต. ‘ต้องทำ’ มี 9 ภารกิจ


กลุ่ม B กิจการที่ ‘อาจจัดทำ’ 13 ภารกิจ

 • 
B(1) ให้มีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
 • B(2) ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

 • B(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 • B(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อน และสวนสาธารณะ
 • B(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
 • B(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 • B(7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 • B(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติขอ
  แผ่นดิน
 • B(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
 • B(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 • B(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์B(12) การท่องเที่ยว
 • B(13) การผังเมือง

กลุ่ม C ภารกิจอื่น ๆ 11 ภารกิจ ที่ทีมข่าวจำแนกเพิ่มเติมจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

 • 
C(1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • C(2) การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • C(3) เพศศึกษาและวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 • C(4) การส่งเสริมสุขภาพ
 • C(5) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 • C(6) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • C(7) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
 • C(8) การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 • C(9) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

 • C(10) การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก
 • C(11) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง