เปิดสถิติโครงการรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทั่วประเทศ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดสถิติโครงการรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทั่วประเทศ

การเมือง
28 พ.ย. 64
07:03
663
Logo Thai PBS
เปิดสถิติโครงการรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทั่วประเทศ
โครงการรถรับ-ส่งนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ทั่วประเทศ ปี 2560-2564 กว่า 1,400 โครงการ วงเงิน 40.9 ล้านบาท

เปรียบเทียบโครงการ

ภูมิภาคที่มีโครงการเยอะที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ภาคเหนือมีวงเงินงบประมาณมากสุด ส่วนภาคใต้มูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการสูงสุด อย่างไรก็ตาม ภาคตะวันออกมีมูลค่าเฉลี่ยต่อ อบต.สูงสุด

สัดส่วนต่อทั้งประเทศและจังหวัดสูงสุด ด้านจำนวนโครงการ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 46 : ขอนแก่น
 • ภาคเหนือ ร้อยละ 27 : เชียงราย
 • ภาคกลาง ร้อยละ 22 : สุโขทัย
 • ภาคตะวันออก ร้อยละ 4 : ปราจีนบุรี
 • ภาคใต้ ร้อยละ 2 : นครศรีธรรมราช
 • ภาคตะวันตก ร้อยละ 1 : ตาก

สัดส่วนต่อทั้งประเทศและจังหวัดสูงสุด ด้านงบประมาณ

 • ภาคเหนือ ร้อยละ 33 : เชียงราย
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 30 : ชัยภูมิ
 • ภาคกลาง ร้อยละ 20 : นครนายก
 • ภาคตะวันออก ร้อยละ 11 : ปราจีนบุรี
 • ภาคใต้ ร้อยละ 5 : พังงา
 • ภาคตะวันตก ร้อยละ 1 : ตาก

TOP 5 จังหวัด

จังหวัดจำนวนโครงการสูงสุด

 1. ขอนแก่น
 2. เชียงราย
 3. ชัยภูมิ
 4. สุโขทัย
 5. ศรีสะเกษ

จังหวัดงบประมาณสูงสุด

 1. เชียงราย
 2. ปราจีนบุรี
 3. ชัยภูมิ
 4. ขอนแก่น
 5. นครนายก

จังหวัดมูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการสูงสุด

 1. นครนายก
 2. ลำพูน
 3. พังงา
 4. สุพรรณบุรี
 5. นครศรีธรรมราช

 จังหวัดมูลค่าเฉลี่ยต่อ อบต.สูงสุด

 1. ปราจีนบุรี
 2. พังงา
 3. นครนายก
 4. ลำพูน
 5. เชียงราย

อบต.ไหน "ที่สุด" อะไรบ้าง

อบต.จำนวนโครงการมากสุด

 1. อบต.หนองโพนงาม จ.ชัยภูมิ 97 โครงการ
 2. อบต.ศรีค้ำ จ.เชียงราย 84 โครงการ
 3. อบต.จิกสังข์ทอง จ.ศรีสะเกษ 69 โครงการ
 4. อบต.บ้านด่าน จ.สุโขทัย 67 โครงการ
 5. อบต.ป่าโปง จ.แม่ฮ่องสอน 64 โครงการ

อบต.งบประมาณมากสุด

 1. อบต.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 2.8 ล้านบาท
 2. อบต.หนองโพนงาม จ.ชัยภูมิ 2.7 ล้านบาท
 3. อบต.องครักษ์ จ.นครนายก 2.3 ล้านบาท
 4. อบต.ศรีค้ำ จ.เชียงราย 2.1 ล้านบาท
 5. อบต.แก่งดินสอ จ.ปราจีนบุรี 1.7 ล้านบาท

อบต.มูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการมากสุด

 1. อบต.โคกหินแฮ่ จ.นครพนม 396,000 บาท
 2. อบต.แม่อ้อ จ.เชียงราย 360,000 บาท
 3. อบต.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 355,000 บาท
 4. อบต.องครักษ์ จ.นครนายก 332,000 บาท
 5. อบต.ศีรษะกระบือ จ.นครนายก 280,000 บาท

อบต.ต้องทำอะไร?

อำนาจหน้าที่ของ อบต.ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในระดับตำบล จำแนกกลุ่มภารกิจได้ดังนี้

[อ่านรายงานภาพรวมโครงการของ อบต.ได้ที่ แผ่โครงการ อบต.ทั่วประเทศ ทำอะไร-ที่ไหนแพง]

กลุ่ม A กิจการที่ อบต. ‘ต้องทำ’ มี 9 ภารกิจ


กลุ่ม B กิจการที่ ‘อาจจัดทำ’ 13 ภารกิจ

 • 
B(1) ให้มีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
 • B(2) ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

 • B(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 • B(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อน และสวนสาธารณะ
 • B(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
 • B(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 • B(7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 • B(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 • B(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
 • B(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 • B(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
 • B(12) การท่องเที่ยว
 • B(13) การผังเมือง

กลุ่ม C ภารกิจอื่น ๆ 11 ภารกิจ ที่ทีมข่าวจำแนกเพิ่มเติมจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

 • 
C(1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • C(2) การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • C(3) เพศศึกษาและวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 • C(4) การส่งเสริมสุขภาพ
 • C(5) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 • C(6) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • C(7) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
 • C(8) การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 • C(9) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

 • C(10) การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก
 • C(11) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง