เปิดสถิติโครงการอาหารเสริม (นม) ของ อบต.ทั่วประเทศ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดสถิติโครงการอาหารเสริม (นม) ของ อบต.ทั่วประเทศ

การเมือง
28 พ.ย. 64
16:36
263
Logo Thai PBS
เปิดสถิติโครงการอาหารเสริม (นม) ของ อบต.ทั่วประเทศ
อบต.จัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเสริม (นม) ในปี 2560-2564 กว่าแสนโครงการ มูลค่า 1.7 หมื่นล้าน

เปรียบเทียบภูมิภาค

โครงการเกือบครึ่งหนึ่งเป็นของ อบต.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่าเกือบ 7,000 ล้านบาท แต่เมื่อดูมูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการพบว่าภาคใต้สูงที่สุด

สัดส่วนต่อทั้งประเทศและจังหวัดสูงสุด ด้านจำนวนโครงการ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 44 : นครราชสีมา
 • ภาคกลาง ร้อยละ 22 : นครสวรรค์
 • ภาคเหนือ ร้อยละ 11 : เชียงราย
 • ภาคใต้ ร้อยละ 10 : นครศรีธรรมราช
 • ภาคตะวันออก ร้อยละ 7 : ปราจีนบุรี
 • ภาคตะวันตก ร้อยละ 6 : กาญจนบุรี

สัดส่วนต่อทั้งประเทศและจังหวัดสูงสุด ด้านงบประมาณ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 41 : นครราชสีมา
 • ภาคใต้ ร้อยละ 18 : นครศรีธรรมราช
 • ภาคกลาง ร้อยละ 18 : กำแพงเพชร
 • ภาคเหนือ ร้อยละ 9 : เชียงใหม่
 • ภาคตะวันตก ร้อยละ 8 : กาญจนบุรี
 • ภาคตะวันออก ร้อยละ 7 : ฉะเชิงเทรา

TOP 5 จังหวัด

จังหวัดจำนวนโครงการสูงสุด

 1. นครราชสีมา
 2. ขอนแก่น
 3. ศรีสะเกษ
 4. ชัยภูมิ
 5. กาฬสินธุ์

จังหวัดงบประมาณสูงสุด

 1. นครราชสีมา
 2. ขอนแก่น
 3. อุบลราชธานี
 4. ชัยภูมิ
 5. สุรินทร์

จังหวัดมูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการสูงสุด

 1. สมุทรปราการ
 2. สตูล
 3. ยะลา
 4. ภูเก็ต
 5. นราธิวาส

อบต.ไหน "ที่สุด" อะไรบ้าง

อบต.จำนวนโครงการมากสุด

 1. อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี 379 โครงการ
 2. อบต.หนองแวง จ.กาฬสินธุ์ 338  โครงการ
 3. อบต.ยอดแกง จ.กาฬสินธุ์ 324 โครงการ
 4. อบต.หนองปลิง จ.กาญจนบุรี 308 โครงการ
 5. อบต.กุตาไก้ จ.นครพนม 296 โครงการ

อบต.งบประมาณมากสุด

 1. อบต.หนองแวง จ.กาฬสินธุ์ 65.3 ล้านบาท
 2. อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี 64.2 ล้านบาท
 3. อบต.ตลิ่งชัน จ.กระบี่ 43.2 ล้านบาท
 4. อบต.บางปลา จ.นครปฐม 32.2 ล้านบาท
 5. อบต.บางตีนเป็ด จ.ฉะเชิงเทรา 30.8 ล้านบาท

อบต.มูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการมากสุด

 1. อบต.แม่สอง จ.ตาก 3.5 ล้านบาท
 2. อบต.บางตีนเป็ด จ.ฉะเชิงเทรา 3.1 ล้านบาท 
 3. อบต.คีรีราษฎร์ จ.ตาก 2.9 ล้านบาท
 4. อบต.พยอม จ.พระนครศรีอยุธยา 2.4 ล้านบาท 
 5. อบต.กระตีบ จ.นครปฐม 2.1 ล้านบาท

อบต.ต้องทำอะไร?

อำนาจหน้าที่ของ อบต.ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในระดับตำบล จำแนกกลุ่มภารกิจได้ดังนี้

[อ่านรายงานภาพรวมโครงการของ อบต.ได้ที่ แผ่โครงการ อบต.ทั่วประเทศ ทำอะไร-ที่ไหนแพง]

กลุ่ม A กิจการที่ อบต. ‘ต้องทำ’ มี 9 ภารกิจ


กลุ่ม B กิจการที่ ‘อาจจัดทำ’ 13 ภารกิจ

 • 
B(1) ให้มีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
 • B(2) ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

 • B(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 • B(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อน และสวนสาธารณะ
 • B(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
 • B(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 • B(7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 • B(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 • B(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
 • B(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 • B(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
 • B(12) การท่องเที่ยว
 • B(13) การผังเมือง

กลุ่ม C ภารกิจอื่น ๆ 11 ภารกิจ ที่ทีมข่าวจำแนกเพิ่มเติมจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

 • 
C(1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • C(2) การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • C(3) เพศศึกษาและวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 • C(4) การส่งเสริมสุขภาพ
 • C(5) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 • C(6) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • C(7) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
 • C(8) การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 • C(9) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

 • C(10) การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก
 • C(11) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง