คปภ.ยื้อ "อาคเนย์ประกันภัย" เลิกธุรกิจ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

คปภ.ยื้อ "อาคเนย์ประกันภัย" เลิกธุรกิจ

เศรษฐกิจ
29 ม.ค. 65
10:28
2,877
Logo Thai PBS
คปภ.ยื้อ "อาคเนย์ประกันภัย" เลิกธุรกิจ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
บอร์ด คปภ.รับพิจารณาคำขอบริษัท อาคเนย์ประกันภัย และ ไทยประกันภัย ขอเลิกธุรกิจโดยสมัครใจ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อน พร้อมเตือน บริษัทต้องดูแลผู้เอาประกัน และคู่สัญญาจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบ

วันนี้ (29 ม.ค.2565) ปัญหาประชาชนถูกอู่ซ่อมรถบางส่วนปฏิเสธรับรถ หลังบริษัทอาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัยยื่น คปภ. เลิกประกอบธุรกิจ และใช้กองทุนประกันวินาศภัยนั้น


นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระบุว่า ขณะนี้บอร์ด คปภ.เพียงแต่รับพิจารณาคำขอดังกล่าว แต่ยังไม่อนุมัติให้ยกเลิกการประกอบธุรกิจ เพราะบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บอร์ด คปภ.กำหนด ให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะอนุญาตให้บริษัทเลิกกิจการได้ ดังนี้

1.วิธีจัดการหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทที่ยังมีผลผูกพันอยู่ไปยังบริษัทประกันภัยผู้รับโอน ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.1 ให้บริษัทผู้ขอเลิกกิจการแจ้งรายชื่อบริษัทที่จะรับโอนกรมธรรม์ประกันภัยให้สำนักงาน คปภ.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

1.2 สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทที่รับโอนไปต้องเท่ากับหรือไม่ด้อยกว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองตามผลผูกพันของกรมธรรม์ประกันภัยเดิม

2.ช่องทางและวิธีการบอกกล่าวฯ ให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และผู้มีส่วนได้เสียทราบและใช้สิทธิตามกฎหมาย จะต้องเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การบอกกล่าวเจ้าหนี้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ตามมาตรา 350 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3.การโอนหรือการขอรับเงินสำรองตามมาตรา 23 (1) ที่บริษัทประกันภัยวางไว้กับนายทะเบียน ตามมาตรา 24
จะกระทำได้ต่อเมื่อ

3.1 บริษัทได้โอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันอยู่ และมีการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวผู้รับประกันภัยเสร็จสิ้นแล้ว

3.2 บริษัทประกันภัยสามารถแสดงหลักฐานให้เห็นว่าไม่มีหนี้สินหรือภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยแล้ว

4.ให้บริษัทผู้ขอเลิกกิจการดำเนินการดังต่อไปนี้

4.1 แสดงแผนงานรายละเอียดของการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประกันวินาศภัยและกิจการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามมาตรา 28 ให้สำนักงาน คปภ. ทราบ

4.2 ต้องจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดใน ข้อ 5 และในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ บริษัทต้องโอนทรัพย์สินและภาระผูกพันไปยังผู้รับโอน โดยแสดงหลักฐานว่าผู้รับโอนยินยอมรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวด้วย

4.3 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 4.2 ให้แก่สำนักงาน คปภ. ทราบ

5.ระยะเวลาของการดำเนินการ ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน คปภ.ร่วมกับบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งให้สำนักงาน คปภ. ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการพิจารณาจากคณะกรรมการ คปภ.

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาข้างต้นครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทแจ้งผลการดำเนินการมายังสำนักงาน คปภ. เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการ คปภ.พิจารณาอนุญาตเลิกกิจการต่อไป โดยบริษัทต้องแจ้งรายชื่อบริษัทที่รับโอนกรมธรรม์ บริษัทที่รับโอนต้องคงสิทธิประโยชน์ ตามกรมธรรม์เดิม และต้องแจ้งล่วงหน้าตามกฎหมาย


กรณีต้องการขอรับเงินสำรองที่วางไว้กับนายทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อ บริษัทต้องแสดงหลักฐานว่าไม่มีหนี้สิน หรือ ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย รวมทั้งสะสางบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และจัดชั้นหนี้ ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย

นายอดิศร ย้ำว่าบริษัท อาคเนย์ประกันภัย และบริษัท ไทยประกันภัย ไม่สามารถใช้เงินจากกองทุนประกันวินาศภัยไปจ่ายสินไหมให้ผู้เอาประกัน เพราะไม่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย โดยระหว่างนี้ บริษัทต้องดูแลให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทได้ตามเดิม

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"อาคเนย์ประกันภัย" ขอเลิกกิจการ หลังจ่ายโควิดเกือบหมื่นล้าน

อาคเนย์ฯ ชี้แจงยื่น คปภ.ขอเลิกกิจการเป็นทางออกให้ทุกคนได้เงินคืน

โดมิโนประกันภัย? จาก "เอเชีย" ลามถึง "อาคเนย์"

คปภ.ชี้ "อาคเนย์ประกันภัย" ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง