ปรับเกณฑ์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ประเภทผู้ป่วยใน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปรับเกณฑ์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ประเภทผู้ป่วยใน

สังคม
31 มี.ค. 65
08:54
398
Logo Thai PBS
ปรับเกณฑ์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ประเภทผู้ป่วยใน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมบัญชีกลางปรับหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลันที่อยู่ในภาวะวิกฤตและได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง เบิกจ่ายค่ารักษาวันแรกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท เริ่มวันที่ 1 เม.ย.นี้

วันนี้ (31 มี.ค.2565) น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy : CRRT) สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลันที่อยู่ในภาวะวิกฤตมีต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม DRGs อาจส่งผลให้สถานพยาบาลได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นจำนวนมาก  

กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับที่ 6) เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและสะท้อนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เริ่มมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2565 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลันที่อยู่ในภาวะวิกฤตและได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT) ตามแนวทางที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ สามารถเบิกค่าบริการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT) แยกต่างหากจาก DRGs ได้ โดยกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวันแรก ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลวันถัดไป และไม่เกิน 4 วัน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ 10,000 บาท  

ทั้งนี้ การส่งข้อมูลให้เป็นไปตามที่หน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายให้ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลเป็นผู้กำหนด โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 192 ลงวันที่ 10 มี.ค.2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 127 7000 ต่อ 6854 4441 ในวัน เวลาราชการ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง