ครม.ไฟเขียวงบ 2,970 ล้านบาทฟื้นทรัพยากร-แก้ IUU

Logo Thai PBS
ครม.ไฟเขียวงบ 2,970 ล้านบาทฟื้นทรัพยากร-แก้ IUU
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.เห็นชอบแผนบริหารจัดการประมงทะเลปี 63–65 วงเงิน 2,970 ล้านบาท ขับเคลื่อนประมงไทยต่อเนื่องทุกมิติ 5 ด้านทั้งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและรองรับการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU)

วันนี้ (3 พ.ค.2565) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย พ.ศ.2563–2565 วงเงิน 2,970 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานต่อเนื่องจากแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย พ.ศ. 2558-2562 โดยมีเป้าประสงค์ 5 ด้าน ดังนี้

ทรัพยากรประมงฟื้นคืนสู่ระดับที่เหมาะสม ขยายทำประมงอย่างยั่งยืน

 • ควบคุมจำนวนเรือประมง และใบอนุญาตอย่างเข้มงวด และจัดสรรจำนวนวันทำการประมงของเรือให้เหมาะสม
 • กำหนดขนาดตาอวนที่เหมาะสม เพื่อลดการจับลูกสัตว์น้ำ
 • สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินโครงการธนาคารสัตว์น้ำ

การประมงที่ปลอดจากการทำการประมง IUU 

 • ทบทวนความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมง IUU (Thailand NPOA-IUU)
 • เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการติดตาม/การตรวจสอบย้อนกลับ
 • ร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค  

แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์

 • ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการังได้รับการฟื้นฟู
 • บริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศน์สำหรับชุมชนชายฝั่งและจัดตั้งพื้นที่อนุรักษ์
 • นำขยะทะเลคืนฝั่งและจัดตั้งธนาคารขยะทะเล
 • ลดการใช้ถุงพลาสติกในเรือประมงพาณิชย์และประเมินปริมาณขยะที่พื้นท้องน้ำอ่าวไทย

การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่-ชุมชนประมงชายฝั่ง

 • สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด
 • จัดทำระบบบันทึกจำนวนเรือประมงพื้นบ้าน
 • ให้สิทธิการทำประมงตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
 • ปรับปรุงกระบวนการหลังการจับสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ เพิ่มช่องทางการตลาด การลดการเกิดของเสีย เป็นต้น

ศักยภาพในการบริหารจัดการประมง อย่างมีประสิทธิภาพ

 • พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลประมงที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการประเมินกลุ่มประชากรสัตว์น้ำ
 • ฝึกอบรมและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการการประมง

น.ส.รัชดา กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย พ.ศ.2558 –2562 ทำให้สถานการณ์ของการประมงทะเลของไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น การบังคับใช้กฎหมายสำหรับการทำประมง IUU มีความเข้มแข็งขึ้น มาตรการในการควบคุมเรือประมงที่ผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความหลากหลายทางชีวภาพถูกฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ขึ้น

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง