โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณปี 66 วงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท

การเมือง
20 ก.ย. 65
06:17
2,919
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณปี 66 วงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2566 วงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท มีผลใช้บังคับ 1 ต.ค.2565 เป็นต้นไป

วานนี้ (19 ก.ย.2565) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้ตั้งเป็นจํานวน รวมทั้งสิ้น 3,185,000,000,000 บาท จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 5 ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สํานักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง