ป.ป.ช. ยกระดับการยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ผ่านระบบออนไลน์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ป.ป.ช. ยกระดับการยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ผ่านระบบออนไลน์

สังคม
29 ก.ย. 65
13:33
1,067
Logo Thai PBS
ป.ป.ช. ยกระดับการยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ผ่านระบบออนไลน์
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

วันนี้ (29 ก.ย.2565) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยกระดับการให้บริการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Online Declaration System หรือ ODS ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานที่ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

เพียงเตรียมข้อมูลเป็นไฟล์ภาพหรือไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (jpeg หรือ PDF) โดยระบบใหม่พร้อมเปิดบริการแก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีตามมาตรา 103 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 เป็นต้นไป ที่ www.nacc.go.th และ https://asset.nacc.go.th./ods-app

 

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

จากประกาศดังกล่าว เป็นการเพิ่มช่องทางในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเดิมจะต้องดำเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้เมื่อระบบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (Online Declaration System หรือ ODS) เปิดใช้งานในวันที่ 1 ต.ค.2565 แล้วนั้น ผู้ยื่นบัญชีฯ จะสามารถยื่นบัญชีฯ ในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th และ https://asset.nacc.go.th./ods-app

สำหรับกำหนดการเปิดรับยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ODS ได้แบ่งเป็น 3 ระยะ ตามประเภทตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ ดังนี้

ระยะที่ 1

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 สำหรับผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีตามมาตรา 103 ได้แก่ เจ้าพนักงานของรัฐตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ระยะที่ 2

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566 สำหรับผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีตามมาตรา 102 (1-8) ได้แก่ (1) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (2) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (3) ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ (4) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป

(5) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป (6) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป (7) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และ (8) ตำแหน่งอื่นตามที่กฎหมายอื่นกำหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ

ระยะที่ 3

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 สำหรับผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีตามมาตรา 102 (9) ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานระบบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (Online Declaration System หรือ ODS) โดยได้จัดให้มีการอบรม แก่ผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนจัดทำคู่มือการใช้งานและวีดิทัศน์แนะนำการใช้งาน ซึ่งการเปิด ใช้งานระบบยื่นบัญชีฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี เช่น ประหยัดเวลา ลดภาระในการเดินทาง และสะดวกรวดเร็ว เป็นต้น

หากท่านต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ทุกแห่งทั่วประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02-528-4800 หรือสายด่วน ป.ป.ช.1205 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง