ครม.ให้เรือประมงต้องติดตั้งระบบติดตาม ชี้ไม่เพิ่มภาระเจ้าของเรือ

การเมือง
11 ต.ค. 65
15:07
96
Logo Thai PBS
ครม.ให้เรือประมงต้องติดตั้งระบบติดตาม ชี้ไม่เพิ่มภาระเจ้าของเรือ
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงเกษตร กำหนดเรือกลเดินทะเลต้องติดตั้งระบบติดตาม ระบุไม่เป็นการเพิ่มภาระเจ้าของเรือ เพราะเป็นหลักปฏิบัติเดิมที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว

วันนี้ (11 ต.ค.2565) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยระบุว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้

ทั้งนี้ เป็นการแก้ไขร่างกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการยังไม่สอดคล้องกับสภาพการทำการประมงและการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันไม่ให้มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติเพิ่มเติม ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้แก่เจ้าของเรือประมงแต่อย่างใด

เนื่องจากมาตรการในการควบคุมเป็นไปตามหลักปฏิบัติเดิมที่เจ้าของเรือต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายอยู่แล้ว

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้กับเจ้าของเรือสามารถปฏิบัติได้โดยไม่กระทบการขนส่งน้ำมันของเรือ และกรมประมงสามารถติดตามเรือได้ สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง อาทิ

1.เรือที่ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) เป็นเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือกลเดินทะเลที่มีขนาดตั้งแต่ 30 กรอสขึ้นไป ที่มีประเภทการใช้เรือดังต่อไปนี้ เป็นเรือสนับสนุน (1) เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น (2) เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง (3) เรือบรรทุกน้ำจืด (4) เรือบรรทุกน้ำจืดเพื่อการประมง (5) เรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส และ (6) เรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส

2.ระยะเวลาการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง โดยเรือสนับสนุนต้องติดตั้งระบบติดตามให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับ แต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ส่วนเรือสนับสนุนที่จดทะเบียนใหม่หรือเปลี่ยนประเภทการใช้เรือเป็นเรือสนับสนุน ต้องติดตั้งระบบติดตามให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนใหม่หรือเปลี่ยนประเภทการใช้เรือ

3.เมื่อมีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงแล้ว ต้องดำเนินการดังนี้ 1)แจ้งการติดตั้งระบบติดตามและตำแหน่งจุดจอดเรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการภายใน 7 วันนับแต่วันที่ติดตั้งระบบแล้วเสร็จ

2)แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือทุกครั้ง 3)ส่งข้อมูลระบบติดตามเรือประมงตามที่กำหนดไว้ทุก 1 ชม. ไม่ว่าจะนำเรือสนับสนุนออกจากท่าเทียบเรือหรือขณะจอดเทียบท่า

หากงดใช้เรือชั่วคราว สามารถยื่นคำร้องขอปรับลดจำนวนครั้งในการส่งข้อมูลระบบติดตามได้ กรณีปิดระบบติดตามเนื่องจากเรือชำรุดหรืออุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือชำรุด ให้ยื่นคำร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมงชั่วคราว

กรณีระบบติดตามเรือประมงขัดข้อง ให้เจ้าของเรือดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้นำเรือสนับสนุนกลับเข้าเขตท่าเทียบเรือทันที

4.เรือสนับสนุนที่ได้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้สามารถยังคงใช้ระบบติดตามเรือประมงดังกล่าวต่อไปได้

น.ส.รัชดากล่าวด้วยว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว