ก.ล.ต.ขีดเส้น 7 วัน สั่งบอร์ด MORE ชี้แจงปมซื้อ-ขายหุ้นผิดปกติ

เศรษฐกิจ
17 พ.ย. 65
14:31
245
Logo Thai PBS
ก.ล.ต.ขีดเส้น 7 วัน สั่งบอร์ด MORE ชี้แจงปมซื้อ-ขายหุ้นผิดปกติ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ก.ล.ต.ให้คณะกรรมการ MORE ชี้แจงข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash)

วันนี้ (17 พ.ย.2565) ก.ล.ต.แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารรายนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรลงมติอนุมัติ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้น MORE ซึ่งมีผลกระทบต่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งความจำเป็นของการเพิ่มทุนในช่วงที่เหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

สืบเนื่องจากคณะกรรมการ MORE มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 พ.ย.2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทรายนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ และการขอผ่อนผัน whitewash

อย่างไรก็ตาม IFA ให้ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงมติ “ไม่อนุมัติ” การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวและการขอผ่อนผัน whitewash รวมทั้งมีความเห็นเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายประเด็น ได้แก่ (1) เนื่องจากราคาหุ้น MORE มีความผันผวนมาโดยตลอด การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนด้วยราคาตลาดจึงอาจไม่เหมาะสม

(2) การที่ MORE ได้รับเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (MORE-W2) จึงสามารถนำเงินไปใช้ลงทุนตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนข้างต้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนในช่วงที่เหตุการณ์ข้างต้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

และ (3) ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้สะท้อนเสียงของผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบันที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ก.ล.ต. เห็นว่า เนื่องจากเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้น MORE ส่งผลกระทบต่อแผนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่อ้างอิงราคาเสนอขายจากราคาตลาด รวมทั้ง IFA มีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น อันเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้น ก.ล.ต.จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 58 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ให้คณะกรรมการ MORE ชี้แจงข้อมูลและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ 17 พ.ย.2565 พร้อมให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง