ปภ.แจงเกณฑ์ชดเชยเยียวยาน้ำท่วมอุบลราชธานี

สังคม
6 ธ.ค. 65
11:58
811
Logo Thai PBS
ปภ.แจงเกณฑ์ชดเชยเยียวยาน้ำท่วมอุบลราชธานี
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

ปภ.ชี้แจงเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วม กรณีบ้านของผู้ประสบอุทกภัยใน จ.อุบลราชธานี น้ำท่วมบ้านกว่า 2 เดือน แต่เจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายได้แค่ 1,920 บาท

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อ กรณีบ้านของผู้ประสบอุทกภัยใน จ.อุบลราชธานี ซึ่งน้ำได้ท่วมบ้านมาเป็นเวลา 2 เดือนกว่า แต่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบล สำรวจและประเมินความเสียหาย 1,920 บาท นั้น ปภ.ได้ให้ จ.อุบลราชธานี ตรวจสอบรายละเอียด จึงขอชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริง ว่า

เมื่อมีกรณีสาธารณภ้ยเกิดขึ้น การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางราชการมีระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการให้ความช่วยเหลือไว้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563

ภาพ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

สำหรับขั้นตอนเริ่มจากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและประเมินความเสียหายที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามระเบียบฯ ดังกล่าว เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแล้วจะส่งให้อำเภอเพื่อให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) พิจารณา หากอำเภอมีวงเงินทดรองราชการฯ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรวงเงินทดรองราชการฯ ให้อำเภอเพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือ ทาง ก.ช.ภ.อ. จะพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือได้เอง

และหากมีวงเงินทดรองราชการฯ ไม่เพียงพอ อำเภอจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดในด้านการดำรงชีพ กำหนดให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยคำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม โดยในส่วนที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหายนั้นมีกำหนดไว้ดังนี้

- 5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บาท

- 5.1.5 ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของอยู่ได้รับความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 49,500 บาท

ภาพ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ส่วนกรณีที่ปรากฎข่าว จ.อุบลราชธานี ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ยังอยู่ในขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและประมาณราคาความเสียหาย ยังมิได้รวบรวมนำส่งมาขอรับการให้ความช่วยเหลือจากอำเภอ โดยบ้านหลังดังกล่าวจากการประเมินความเสียหายที่ต้องซ่อมแซมได้รับรายงานว่ามีภาพถ่ายความเสียหายระบุเป็นฝ้าหลังคา พื้นที่ 15 ตารางเมตร ค่าวัสดุตารางเมตรละ 128 บาท คิดเป็นเงิน 1,920 บาท

ภาพ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ปภ. ระบุว่า ผู้ประสบอุทกภัยในฤดูฝนปี 2565 นอกเหนือจากที่จะได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ แล้ว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พ.ย.2565 เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล ตามมติคณะร้ฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2565 ใน 3 กรณี ดังนี้

  • ครัวเรือนละ 5,000 บาท กรณีที่พักอาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ตั้งแต่ 1 วัน (24 ชม.) แต่ไม่เกิน 7 วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 30 วัน
  • ครัวเรือนละ 7,000 บาท กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน
  • ครัวเรือนละ 9,000 บาท กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า 60 วัน ขึ้นไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ